ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 13/06/2017

ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃႇယု 17 ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10.6.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပွင် ဢိူင်ႇမိူင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢ​ငႄး ဢႃႇယု  17 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈဢမ်ႇထၢင်ႇထိုမ်သေလႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸိုင်လႆႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတိူဝ်ႉၺႃးတီႈႁူဝ်တႃ ၽၢႆႇတပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ်လႆႈၸွႆႈထႅမ် သမ်းပၼ်ၶဵမ်သွင်မၢၵ်ႈသေသူင်ႇတူဝ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မီးႁွႆးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶင်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇလႄႈၽၢႆႇႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄး ႁပ်ႉယူတ်းယႃဢမ်ႇလႆႈသေ လႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃ တႃႈလိူဝ်ႇ (မၢၼ်တ​လေး) ၵႂႃႇ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵေႃပွင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ တၢင်းမူတ်းမီးၶဝ် 15 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႇၽဵဝ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ လႆႈၵႃႈၸၢင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်သွင်ႁဵင်ပျႃး ဝၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢ​ငႄး ဢႃႇယု 17  ပီ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေ လႆႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးႁၢင်ႈဢဝ်ဝႆႉ ၸိုင်လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတိူဝ်ႉၺႃးမၼ်းၼၢင်း ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ဝၢႆးသေၼၼ်ႉလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈ (​ခလရ.115 ) ၶဝ်မႃးၸွႆႈလိူဝ်သေ သူင်ႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄးၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၵျေႃႇ လုၵ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ၽၢႆႇလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီဢွင်ႇမိင်ႇၵလႃႇ  လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဵတ်ႇၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၶင်ႉၶမဝႆႉယူႇလႄႈယူႇတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄးၶဝ်ဢမ်ႇယူတ်းယႃလႆႈသေၶဝ်ၸင်ႇသူင်ႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၢၼ်းတ​လေး) တီႈဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတီႈႁူဝ်တႃမၼ်း တႃမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈမိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇထိုင် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလုတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယႃႈယႃမၼ်းမၢၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး ဝႃႈၼႆ ။

ဝၢၼ်ႈၵေႃပွင်ၼႆႉမီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႆႉဢမ်ႇပႆႇတွၼ်ႉမီး လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၸိုင်ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈၾၢင်ႉသတိသေပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊တပ်ႉသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း (TNLA)၊ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.