ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်သွၼ်ထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းပွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 14/06/2017

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပေႃးတေမီးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းလၢတ်ႈ ႁတ်းဝူၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉဢူးယဵၼ် ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၵႂၼ်းသေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။
Photo TYO
ၼႂ်းဝၼ်းထိ 1-16 /06/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၸဝ်ႈၵႂၢၼ်းဝတ်ႉ ဢူးယဵၼ် ပွၵ်ႉၵုင်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸေႊတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၵႂၼ်းသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတွပ်ႇၸၼ်ႉ 10 သေတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ႁႂ်ႈပေႃးမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းလၢတ်ႈ  ႁတ်းဝူၼ်ႉ ႁတ်းႁဵတ်း လႄႈမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလ

ပၢင်သွၼ်ထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉဢူးယဵၼ် ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်၊ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉယွၼ်ႉတိုၵ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႄႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းသဵင်ႈ 24 ၵေႃႉ ၸၢႆး 14 ၵေႃႉ၊ယိင်း 8 ၵေႃႉ လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 2 ပႃး၊ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉလႆႈသွၼ်ပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ 1.ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း 2.ၽႃႇသႃႇထႆး 3.ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ  (Computer) ၸိူဝ်းၼႆႉ။
Photo TYO
ၶူးၸိူဝ်းမႃးသွၼ်ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၶူး 3 ပႃးလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈၶူးၸိူဝ်းမႃးသွၼ်ၼၼ်ႉတေႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ႇၶတႆးတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူႊလႃး မိူင်းထႆး လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၸဝ်ႈၵႂၢၼ်းဝတ်ႉ ဢူးယဵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ယိူင်းဢၢၼ်းၸဝ်ႈၶဝ်ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈထႅမ်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶၢၼ် လႄႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းႁဵတ်း ႁတ်းလၢတ်ႈ ႁတ်းဝူၼ်ႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း မေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် လႄႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ” ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸေႊတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်မိူင်းတီႈၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း သေမီးႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဢၼ်မီးဢႃႇယူႉၵဝ်ႇၵႄႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.