ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇလင်မႂ်ႇ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 16/06/2017

ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။
မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 15/06/2017 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လင်မႂ်ႇဢၼ်ယူႇတီႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ လူႇတၢၼ်းပၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဝၢင်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈသေ မုၵ်ႉၸုမ်း ILO လႄႈ EU ၶဝ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းလႄႈ လႆႈတေႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1 လိူၼ် December ပီ 2016 လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30 လိူၼ် May ပီ 2017 မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူၵ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်ပၢႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းယီႈ ၽူႉၵႂၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈပေႃးမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇပူၵ်းပွင် ၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈလႄႈ လႆႈပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတေႇဢဝ်ဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ပၢႆးဢၼ်တေသွၼ်ပၼ် တေႉၵေႃႈ ေတမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပၢႆးၸၢၵ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးမေႃတိၼ် မေႃမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ၼႆႉ လႆႈတေႇၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် May ပီ 2014 တေႇသွၼ်မႃး တီႈၵျွင်းတေႃႇ ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီတီႈသွင် လႆႈၶၢႆႉမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈၽူၺ်းႁႆး ပွၵ်ႉ 6 သေ ပိုတ်ႇသွၼ်ယူႇ သွင်ပီ မီးၸုပ်ႈႁဵၼ်း 4 ၸုပ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁဵၼ်းဢွင်ႇၵႂႃႇ 100 ပၢႆၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY လင်မႂ်ႇၼႆႉတင်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမ သႃႇမိ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.