ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပေႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်

​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 18/06/2017

ပေႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တဵၵ်းတဵင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ
ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမီးဢိူင်ႇ 18 ဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသူင်ႇပၼ်ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12.6.2017 ၼၼ်ႉၸုမ်းပေႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈေသ မႃးဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉၸိသင်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵဵပ်းပၼ်သိုၵ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 1 ၵေႃႉ ဝႆႉပၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇသၢမ်ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 15.6.2017 ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးမူႇဝၢၼ်ႈတၢင်းမူတ်း 14 ဝၢၼ်ႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းလူင်ပူႇၵေႇၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် သင်ဝႃႈဝၢၼ်ႈလႂ် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတႃႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ်ပေႃးၼႆၸိုင် တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းလူင်ၽၢႆႇၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းဢိူင်ႇဢူၵ်ႉၸူႉမိူင်းၵႅတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီး14 ဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသူင်ႇပၼ်ၶဝ်ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ဝၼ်းထိ 12.6.2017 တေႃႇထိုင် 15.6.2017 ႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်း

ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ် လူဝ်ႇႁဵတ်းႁႆႈ ႁဵတ်းၼႃးၽႂ်မၼ်း ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၼႆႉ ၵႂၢႆးၵေႃႈလႆႈတၢႆယွၼ်ႉၵႃႇရ​ယေႃးၵႃႇ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ၵမ်းၼႆႉၸုမ်းပေႇတုၸိတ်ႉၶဝ်သမ်ႉ မႃးၵဵပ်းသိုၵ်းထႅင်ႈႁေၶႅၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးမိူဝ်ႈလႆႈယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်သေပွၵ်ႈ ၊ ပၢတ်ႈၼႆႉတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ်ၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၼႆတႄႉဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်တႄႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉတႄႉမီးယူႇ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉလႂ်သင်ၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶဝ်ယဝ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းၸိုင် ၶဝ်သမ်ႉမႃးတိၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈငဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းသင်လုၵ်ႈၸၢႆးမႃးပုတ်ႈတႅၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ၸွင်ႇ​​တေပွႆႇၶိုၼ်းမႃး၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပၢတ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶႃသွင်ၵေႃႉသမ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉသေမႃးလႄႇၸႂ်းႁိူၼ်းမႃးယဝ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈသေလၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းၶေႇ ၶဝ်ၸွင်ႇမႃးႁႂ်ႈပေႃႈမၼ်းထူဝ်းႁႃ ႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်း

ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉထူဝ်းႁႃၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈၶဝ်ၵေႃႈဢဝ်ပေႃႈၶႃသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈၶဝ်ပွႆႇမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃဝႆႉ ဢမ်ႇပႆႇၶႅၼ်းလီၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵဵပ်းဢဝ်ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပေႃးဢႃႇယုဢႃႈသၢၵ်ႈမၼ်းလႆႈယဝ်ႉတႄႉ ပေႃးမီးၵူၼ်းၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉၸူၵ်းမေးသေဢဝ်ၵႂႃႇတႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးလထူၺ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ
ၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းပေႇတုၸိတ်ႉၶဝ်မႃးၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈယူႇၶဝ်တူၺ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းသေၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၽႂ်ၵေႃႈၶဝ်ႁွင်ႉဢဝ်လူင်ၵႂႃႇယဝ်ႉသင်မီးၵူၼ်းၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉၸိုင် တေလႆႈၸူၵ်းမေးသေၵေႃႉလႂ်ထုၵ်ႇၵေႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇမိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ၊ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်၊ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁဵဝ်း ၼိုင်ႈဢိူင်ႇၼၼ်ႉတေမီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇ 6-7 ဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဢိူင်ႇတၢင်းမူတ်း တေမီး 18 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 18 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢေႇဢေႇ ၶဝ်တမ်းဝႆႉပၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ ။

မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 5 ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပေႇတုၸိတ်ႉၶဝ် သူင်ႇလိၵ်ႈပၼ်မႃးတီႈၵူၼ်းလူင် ပူၵေႇလွင်ႈတၢင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းပေႇတုၸိတ်ႉၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉမီးယူႇၵူၼ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ လႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈလိူဝ်တၢင်ႇထိုင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတၢင်ႇထိုင်တီႈသၽႃးၵေႃႈလႆႈ ၶဝ်တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေ ဝၢႆးလိုၼ်းၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ  ၸွင်ႇတေပေႃႇၶိုၼ်း မီးမႃးထႅင်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၸုမ်းပေႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႆႉဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပႆႇဝၢင်းၶိူင်ႈႁဵတ်းပေႇတုၸိတ်ႉၸူးမၢၼ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢႅၼ်ႇတီႇဢေႇ ဢၼ်ၶုၼ်သႃႇဢွၼ်ႁူဝ် ဝၢႆးသေၶုၼ်သႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝၢင်းၶိူင်ႈႁဵတ်းပေႇတုၸိတ်ႉၸွမ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.