ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  19/06/2017

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ မၢၵ်ႇၵႃႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ  မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆ။
ၸၢႆးၶမ်းႁိူင်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႂ်းပွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸမ် 7 မူင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ မၼ်းမီးယူႇတီႈ လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်း ပွၵ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ  မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ -   တီႈၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းမဵတ်ႉ တႃႇ  ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆၼႆလႄႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇ သပ်းသေးတူၺ်း သေယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ၼွၼ်းငၢႆတၢႆဢၢပ်ႇလိူတ်ႈယူႇ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉတီႈၵွၵ်းႁူဝ် ၸွမ်းၶႅၼ် လႄႈ ၸွမ်းတူဝ် တၢႆထင်တီႈဝႆႉ လႄႈ လႆႈၵပ်းသိုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် မႃးတူၺ်း။

မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႇၼႄထႅင်ႈဝႃႈ  -  ၵေႃႉဢၼ် ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးတီ မိူဝ်ႈပႆႇဢႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလႄႈတင်း  ၽူႈယိင်းမၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်  ၾူၼ်းသမ်ႉမႃးလႄႈ မၼ်းယိပ်းၾူၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢုပ်ႇတင်းၼွၵ်ႈ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းလမ်  တိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁေႉၽေး သႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉသူပ်းလႄႈၶူႈလင်သေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်း တင်းသဵင်ႈ ယိုဝ်းပႅတ်ႈပွၵ်ႈၼႆၶႃႈ  

ၸၢႆးၶမ်းႁိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ   ၸၢႆးတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ  ၶဝ်မႃးၶၢတ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ပႆႇပေႃးႁိုင်လႄႈ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်လႄႈ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သင် တေႉတေႉ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈဝႃႈ ယွၼ်ႉသင် လႆႈၺႃးယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉႁွင်ႉၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးဝႆႉယူႇ
တီႈၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online တႄႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး  ဢႃႇယု 46 ပီ ယူႇၸေႈတွၼ်ႈ ၶျူၼ်းပူးရီး   မၼ်းၸၢႆး လႆႈႁဵတ်းဝ်ႂၶၢမ်ႈ ၽၵ်းတူရၢၼ်ႇမႄႈသၢႆ  တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ၼႆႉ ၶဝ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇ တင်းသဵင်ႈ မီး 27 ပွၵ်ႈ  

လွင်ႈမၼ်းလႆႈၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းၼႆႉ ဢၢပ်ႈတေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ  2 လၢၼ်ႉပၢႆ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/2017 တီႈမႄႈသၢႆ ယွၼ်ႉၵၢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈယႃႈမႃႉမိူင်းထႆး ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢင်ႇလႄႈ ဢၢပ်ႇတေဢဝ်မၼ်းတၢႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယူႇယူႇၵႆႉမီး ၵူၼ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် လိၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်   ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ် ပၢႆႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလႄႈ ပႆႇႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢဝ်တၢႆပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉၼႆ လႆႈသင်ဝႆႉ ၵူၼ်းၼ်ႂးပွၵ်ႉၶဝ် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်း ပေႃးမီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇႁူပႅၵ်ႇတႃၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၸွႆႈပဵၼ်ႁူပဵၼ်တႃ မွၵ်ႇလတ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။


ขับเคลื่อนโดย Blogger.