ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵုင်ႁဵင်

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်းသဵင်တႆး 13/06/2017

ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ ၼႆၸိုင် တေတင်ႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး Shan Community College  ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵႃလိ ၸေႈဝဵင်းၵုင်ႁဵင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း
Photo Kaw Dai Organization
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 10/06/2017 ၼီႈ ဝၼ်းသဝ် ၼၼ်ႉ  တီႈလွႆတႆးလီ- ဝဵင်းၵႃလိ ၸေႈဝဵင်းၵုင်ႁဵင်  လႆႈမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း ထိသွင်သေ  မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ  ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး Shan Community College  ၼၼ်ႉ တေတင်ႈ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ  9 ပီ 201 ၼီႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ပီတႆး 2111 ၼီႈ ၶၢဝ်းလိူၼ်သိပ်း

ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေယုၵ်ႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး လႆႈၶဝ်ႈတွပ်ႇဢွင်ႇလိၵ်ႈသေ ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆသေ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃတႆး ၶူးသွၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶူးသွၼ်လူင်ၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်မီးၸၼ်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ Ph.D ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး လၢႆၸဝ်ႈလၢႆၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းၶၢင်  လႄႈ တိူင်းတႃႈၵႅင်းၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ  ၸင်ႇလႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ်တိူင်ႇပၢင်ႇ ၶပ်းၶိုင် တႃႇတေၽုၺ်ႇလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ဢၼ်ပႆႇတွၼ်ႉ ယၢမ်ႈ မီးမႃး သေပွၵ်ႈလႄႈ ၼႆႉတေပဵၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ဢၼ်တႆးၽုၺ်ႇပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 
Nang Heao Hseng
မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး တေလႆႈၶဝ်ႈထိုင်  ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း International ၼႆလႄႈ တေသွၼ် ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇဢင်ႉၵိတ်ႉသ် သွၼ်ပၢႆးသၢႆႊသ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  Social Science  လႄႈတင်း ပၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး Business Administration ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း သေယဝ်ႉ ဝၢႆးၼႆႉ ၸင်ႇတေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ တၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇပၢႆး မိူၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ပိူၼ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ၼိုင်ႈၸုပ်ႈ တေႁိုင်တႃႇ 3 ပီ ပေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေမွပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းၶူး Diploma  လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈၶူးၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ  တေၸၢင်ႈၵႂႃႇတွပ်ႇၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႆႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၽူႈဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၵေႃႈလႆႈ ၊ ဢမ်ႇဢွင်ႇၵေႃႈလႆႈ / ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းၸ ၼ်ႉၸွမ် တေၸင်ႈတူၺ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆၵေႃႈ ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ယေႈပီ တေသဵင်ႈ ယေႈၵေႃႉ 20 သႅၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ  ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးၵႃႈၵိၼ်လႄႈ ၵႃႈႁဵၼ်း ၊ တီႈယူႇတႄႉ ႁူင်းႁဵၼ်းတေၶပ်းၶိုင်ပၼ်  ။ ပုၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၵေႃႈ မီးသူးၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ  Scholarship  ယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

သင်ၶႂ်ႈႁုထႅင်ႈ လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႄႈသင် ၶႂ်ႈလႆႈၽိုၼ်ၽွမ်ႇ Form တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လႄႈသင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇလႄႇတူၺ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၵေႃတႆး  www.kawdai.org  မၢႆၾူၼ်း  09 5089471 လႄႈ 09 4930 3403  လႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.