ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း PSLF/TNLA ဢထမ်ႇမႃႉႁဵတ်းႁၢႆႉပေႃႉထုပ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 28/06/2017

ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း ၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇတီႈ ပၢင်သၢၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ဢထမ်ႇမႃႉတီႉၺွပ်း ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁၢပ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ်တီႈပၢင်သၢင်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းၼမ်။
ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ႈၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း PSLF/TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇတီႈ ပၢင်သၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းမတ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးဢၢႆႈလဵၵ်ႉ ဢႃႇယူႉ 46 ီႊ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) လႄႈၸၢႆးဢၢႆႈၼု ဢႃႇယု 43 ပီ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢပ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၼွၼ်း ပႂ်ႉသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈတီႈ ပၢင်သၢၼ် ႁၢင်ႇၵႆ သၢႆးၶၢဝ်မွၵ်ႈ 8 လၵ်း။

ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၶဝ်တီႉၺွပ်း ၶႃသွင်ၵေႃႉမိူဝ်းတီႈႁိူၼ်း ပူႇၵေႇ ပၢင်သၢၼ်ႈသေ မၢပ်ႇၸီႉၼေးဝႃႈယွၼ်ႉတႆႈၾႆးၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇမွတ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် မၢပ်ႇၸီႉၼေးၼၼ်ႉသေ ၸၢႆးဢၢႆႈလဵၵ်ႉ ၸင်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈယၢမ်ႈတႆႈၾႆးမႃးႁဵတ်းၼႆယူႇတႃႇသေႇ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃသင်သေပွၵ်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၸင်ႇဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇတီႈ ၼိဝ်ႉၸိ ၸၢႆးဢၢႆႈလဵၵ်ႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ဢဝ်မိတ်ႈတမ်သႂ်ႇ တီႈၶႃလူင်မၼ်းၸၢႆး တီႈၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းဢဝ်ၽိုၼ်းပေႃႉ ထုပ်ႉသႂ်ႇတီႈဢဵဝ်မၼ်းၸၢႆး ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ဢဝ်ၾႆးထၢတ်ႈပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇတီႈၶီႈမႅပ်ႉ မၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၼု တႄႉဢဝ်ၽႃႇမိုဝ်း သပ်းပၼ်သွင်ၵမ်းသေ မတ်ႉၶႃဝႆႉတၢင်းၶိုၼ်း ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 25 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး တီႈႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈလဵၵ်ႉလႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၼ ယဝ်ႉသပ်းလႅင်းၼေလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃးႁဵတ်းႁၢႆႉသေ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင်ယဝ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈသူၼ်ၶိုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼေၶဝ်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလႂ် ၽႂ်ၵူႈယဝ်ႉဢၼ်မႃးႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလီၵူဝ်ႁေသင်ၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ တႃႇယူတ်းယႃတူဝ်၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈမႃးတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ၊ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတေႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း PSLF/TNLA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း NCA သေၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁၢပ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် လႄႈပၢင်သၢၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း PSLF/TNLA ၶဝ်မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.