ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းမၢၼ်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်ၶူတ်း A (H1N1)

7/30/2560 06:06:00 ก่อนเที่ยง

တၢင်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်ၶူတ်း  A(H1N1) ဢၼ်ၸပ်းၽေႈၵၼ်ငၢႆႈသေ ယူတ်းယႃယၢပ်ႇယဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတၢႆ လၢႆလၢႆၵေႃႉ လၢႆလ...

ပူႇၵၢင်ႉ ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆး လႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်

7/27/2560 09:40:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 28/07/2017 ၸေႈဝဵင်း သင်ႇၶလပူႇရီႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵၼ်ႊၸၼပူႇရီႊ ၼၼ်ႉ မီးပူႇၵၢင်ႉၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼွင်လူး  ၵဝ်းလႅ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်လိၵ်ႈတႆးလႅင် တႅပ်းတတ်းတေႁဵတ်းပဵၼ်မူႇပိူင်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်

7/27/2560 08:07:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/07/2017 ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႅင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ( ၽၢႆႇမၢၼ်ႈႁွင်...

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈၸုမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၾူၼ်းသေ ၵဝ်းလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ

7/25/2560 12:52:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း - မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 700 ပၢၵ်ႇပၢႆ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလွႆယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႉၵႃႈထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း

7/23/2560 10:05:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 23/07/2017 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၵႃး၊ ၶမ်းတိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸွၵ်ႈ၊ ၵွင်းလၢင်း၊ ႁူဝ်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ  700 ပၢႆ ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်...

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်သင်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း

7/23/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 32/07/2017 ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈၸၢင်ႈ / ၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ် ဢွၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ...

ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်းထႆး

7/20/2560 09:39:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 20/7/2017 ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇလႄႈၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁူပ်ႉထူပ်းဢု...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်း မိူင်းထႆး

7/18/2560 09:41:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 18/7/2017 ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6.7.2017 ၼၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး တၢင်းမူတ်း 13_ ၵေႃႉလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်ၺႃးသိမ်းဢဝ်

7/16/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 17/07/2017 ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်း 10:00 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်...

သွင်တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈသွင်ပႃႇတီႇ ၽွမ်ႉတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

7/11/2560 01:26:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 11/07/2017 ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇထႆးလႆႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ ...

RCSS လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႁပ်ႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းလုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ ထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 28-ၵေႃႉ

7/10/2560 07:19:00 หลังเที่ยง

11/07/2017 တၢင်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)သေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇထႆး လႆ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတိၺွပ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

7/10/2560 05:56:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  11.07.2017 မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ   တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇ ၸေႈ...

ၼၢင်းယိင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉဢိုၼ်သၢႆၶေႃးၶမ်းၼိုင်ႈသဵၼ်ႈ

7/09/2560 09:00:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 10/7/2017 ၶၢဝ်ႇ Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်း อ.บางบัวทอง ၸေႈတွၼ်ႈ จ.นนทบุรี မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢ...

မိူင်းထႆးတေပိုတ်ႇဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉတႃႇ 15 ဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းထိ 24/07/ 2017 - ထိုင် 7/08/ 2017 ၵုင်းထဵပ်ႈ 10 တီႈ လႄႈ ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈ

7/07/2560 03:12:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  07/07/2017 -        ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပျသၼႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ မၢႆမီႈတၢင်းၽိတ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း6 လိူၼ်

7/04/2560 08:48:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 4/7/2017 ၶၢဝ်ႇ Posttoday တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ - ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိမ်းပႅင်း လွ...

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းသူင်ႇလႅၼ်လိၼ် ၊ လႆႈပိၼ်ႈၶွမ်ႈၸွမ်းတၢင်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ

7/03/2560 09:04:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 3/7/2017 ၶၢဝ်ႇထႆး   KPP News တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းသေ ဢၢၼ်း...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.