ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းသူင်ႇလႅၼ်လိၼ် ၊ လႆႈပိၼ်ႈၶွမ်ႈၸွမ်းတၢင်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 3/7/2017

ၶၢဝ်ႇထႆး  KPP News တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းသေ ဢၢၼ်းသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် ၸေႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ    ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  6 မူင်း  မီးၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ  
ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸေႈဝဵင်း ၶလွင်းၶလုင်ႊ  လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၸေႈဝဵင်း ၶလွင်းၶလုင်ႊ လႄႈဝဵင်း ၵမ်ႊၽႅင်ႊၽဵတ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵမ်ႊၽႅင်ႊၽဵတ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃး ၼိုင်ႈလမ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႈၵၢင်ႉပိၼ်ႈလူမ်ႉၵႂႃႇၼႆလႄႈ လႆႈၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်း။

မိူဝ်ႈထိုင်တီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၵႃး 6 လေႃႉၼိုင်ႈလမ်း ပိၼ်ႈၶွမ်ႈဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းႁွင်ႈဢွၼ်ႇ သေယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉလႄႈ လႆႈၸွႆႈသူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃ ၶလွင်းၶလုင်ႊ မိူဝ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးတူၺ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 26 ၼၼ်ႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ  - ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶီႈပႃးမးၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈမီး 45 ၵေႃႉ

ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇလူတ်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တေႃးမေႃး ၸေႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇသႃၶွၼ်ႊ ၶဝ်တိၺွပ်ႉဝႆႉ ယွၼ်ႉၽိတ်း မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်

သေယဝ်ႉ တေဢၢၼ်းသူင်ႇၶဝ်မိူဝ်းတီႈ တေႃးမေႃးမႄႈသွတ်ႇတႃႇတေၵႂႃႇထွၵ်ႇၶိုၼ်းတီႈလႅၼ်လိၼ် မၼ်းၸၢႆးလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆသီႇႁဵင်ဝၢတ်ႇ လူတ်ႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ တင်းသဵင်ႈ မီး 20 လမ်း ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ  

သေယဝ်ႉ ႁေႃႈမႃးတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မႃးတီႈဢၼ်ၵႃးတေပိၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးမိူၼ်ႁၢင်ႈ ငဝ်ၼွၼ်း သေ လပ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈႁုတူဝ်ၵေႃႈ လူတ်ႉလႆႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵႃး သမ်ႉၵႂႃႇ ၽႃႇၺႃး တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈပိၼ်ႈၶွမ်ႈၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ပီ 2017 ၼီႈသေ လႆႈဢွၵ်ႇႁႃ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ တိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီးလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင် လႆႈၺႃးတိၺွပ်း သူင်ႇၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝတ်ႉဝႂ်မၢႆၾၢင်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈ ၵူဝ်ႁေသေ သွင်ႉပၢႆႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တီႈလႅၼ်ႇလိၼ် မႄႈသွတ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆ

လွင်ႈဢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇ ပၢႆႈမိူဝ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈ ႁူင်းၵၢၼ် ၶၢတ်ႇၶႅၼ်ႉယူပ်ႈယွမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းထႆး ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမေးၶႆႈၸႂ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းမၢႆမီႈ ပီ 2017 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ  ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး  ၼၢႆႊဝိသၼု ၶိူဝ်းငၢမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ႁိူၼ်းႁေႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉ ဝႆႉပၼ် လွင်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 120 ဝၼ်း ( မွၵ်ႈ 3 လိူၼ် ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 120 ဝၼ်းၼႆႉ ၽူႈၸၢင်ႈၵေႃႈလီ၊ လုၵ်ႈၸၢင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ဝတ်ႉဝႂ်မၢႆၾၢင်  ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ပေႃးပူၼ်ႉ 120 ဝၼ်းယဝ်ႉၼႆတႄႉၸိုင် တေတိုဝ်းၵမ်ၶိုင်ပွင်ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ႁႅင်းၵၢၼ် ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.