ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတိၺွပ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 11.07.2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ  တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ( -- ) တပ်ႉမ 88 လမ်းတိၺွပ်း ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း  

ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇသဵင် လၢတ်ႈၼေၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ - မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼိုင်ႈမူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈ / ၶီႇလူတ်ႉၶိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း --လ၊  တပ်ႉမ 88 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶီႇလူတ်ႉၵႃး/ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉ ၶိူင်ႈသေ လမ်းတိၺွပ်း မိူဝ်ႈမႃးထိုင်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵျႂင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်လူတ်ႉ ၶိူင်ႈမၼ်းလူမ်ႉၵႂႃႇလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇတိဢဝ်တီႈၼၼ်ႈ 
ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈ လႄႈ သိုၵ်းမဢလ ၶဝ်  ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းဝၢတ်ႇၺႃးၸွမ်းတိၼ်ၸွမ်းၶႃသေ သူင်ႇႁူင်းယႃ

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မႃး ၵဵပ်း ၶွၼ်ႇ ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇလူင် မိူဝ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းႁုဝႆႉလႄႈ ၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်း ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ ၸင်ႇၶီႇလူတ်ႉလမ်းမႃးၸွမ်းလင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ ၶဝ်လုၵ်ႉၸုမ်းလႂ်မႃး တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ၵႆႉမီးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် လႄႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶဝ်တေသူင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်း၊ ငိၼ်းၸဝ်ႈၶွင် လၢၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈတႄႉ ဝူင်ႈပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉ မီး ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA သိုပ်ႇၾူၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေမႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၶဝ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -  မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾူၼ်ယွႆးတင်းဝၼ်းလႄႈ ၽႂ် ဢမ်ႇပေႃးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇၼၼ် တေတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈၵူဝ်ႁႄၵၼ်။  ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ၸုမ်းယိၵ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်  ၵႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးပၢႆဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈလမ်းငွႆးယိုဝ်း ၵၼ်တၢႆၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉၼၼ်  ဢမ်ႇပေႃး မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ  လႆၾၢင်ႉသတိၵၼ် တႃႇသေႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ 

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.