ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ မၢႆမီႈတၢင်းၽိတ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း6 လိူၼ်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 4/7/2017

ၶၢဝ်ႇ Posttoday တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ- ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိမ်းပႅင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းထႆး ( คสช ) ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းထႆးတေ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ပီ 2017  ဢၼ်ၸၢင်ႈပၼ်တၢမ်တၢင်းၽိတ်းၼၵ်းၼႃထိုင် ၽူႈၸၢင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ/   တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်  ဝိၼ်းထႆး သုဝႃးရီႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွင်ႇသီႇသိမ်းပႅင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းထႆး ( คสช ) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ  ၶွင်ႇသီႇၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ 44 သေ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ တႃႇတေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း မီးယူႇ 4 ၶေႃႈ ။

ၶေႃႈထိၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢႆမီႈ  101 ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၽိတ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ။

ၶေႃႈထိသွင် ပဵၼ်မၢႆမီႈ 102 ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ  ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်း ၵၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မဵဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ။

ၶေႃႈထိသၢမ် ပဵၼ်မၢႆမီႈ 122 ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၽူႈဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်

ၶေႃႈထိသီႇ ပဵၼ်မၢႆမီႈ  119  ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇတၢင်ႇ လိၵ်ႈ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉတေႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

လွင်ႈၵိုတ်းယင်ႉမၢႆမီႈ 4 ၶေႃႈၼႆႉ တႄတင်ႈတႄႇၼပ်ႉသွၼ်ႇဢဝ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ ၊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ ၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ/ၸသ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်လႄႈသင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် /ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႄႈသင် တေလႆႈမိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝတ်ႉဝႂ်မၢႆၾၢင်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းထႆး သုဝႃးရီႊ သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရယုတ်ႉ ၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ    ယင်းလႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈလွၵ်ႇ ၵိၼ်ၵဵပ်း ၵိၼ်ငိုၼ်းတွင်း/ ႁႃဢဝ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းတီႈ ၽူႈၸၢင်ႈလႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်၊

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ - တၢင်ႇထိုင်မႃးဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်း မႄႈသွတ်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လွၵ်ႇငိုၵ်ႈၵဵပ်းၵိၼ်ငိုၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၊

ၵွပ်ႈၼၼ် လႆႈမီးၵႂၢမ်းသင်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း - တပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းမၢႆ 3 လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈထတ်းထွင်သပ်းသေးတူၺ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵုမ်းၵမ်ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈမီးထႅင်ႈ  လွင်ႈလွၵ်ႇငိူၵ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်း ႁႃဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ပီ 2017 ၼီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵၻ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း 4 သႅၼ်ဝၢတ်ႇထိုင် 8 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ၊ သေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လမ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိၺွပ်းၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်းလႄႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်း လၢဝ်း/ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီယႃးၶဝ် တင်းသဵင်ႈမွၵ်ႈ 3 မိုၼ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈဝၢႆႇမိူဝ်း ၶိုၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်း ။

ပေႃးႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းသဵင်ႈၼႆၸိုင် မိူင်းထႆးတေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶၢတ်ႇၶႅၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၊ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းမိူင်းထႆးၶဝ် / ၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ် / ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇ ထိုင်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈမေးၶႆႈၸႂ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်မၢႆမီးဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ ။ ယွၼ်ႉၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸင်ႈတႅပ်းတတ်ႉ ယွၼ်ႇယၢၼ်းၵိုတ်းယင်ႉပၼ်  လွင်ႈၸႂ်ႉမၢႆမီႈ တႃႇ 6 လိူၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.