ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 700 ပၢၵ်ႇပၢႆ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလွႆယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႉၵႃႈထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 23/07/2017

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၵႃး၊ ၶမ်းတိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸွၵ်ႈ၊ ၵွင်းလၢင်း၊ ႁူဝ်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ  700 ပၢႆ ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်ဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလွႆယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်းဝၼ်း
ဝၼ်းထိ 19/7/2017 ၼီႈ  ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၶမ်းတိူင်း  ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ ယၢၼ်မွၵ်ႈ  2 – 3 လၵ်း ၊ သေယဝ်ႉ တိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး လၼ်ႇၵွင်ႈသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်း ၸႂ်ၵူဝ်ႁေ ၽူင်ႉၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇပၢႆႈ မီးၸဵတ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်းဝၼ်း
ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ  ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင် ၽူႈပၢႆႈၽေးၶဝ်  - လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈ သဵင်တႆးဝႃႈ - သိုၵ်းလွႆၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶမ်းတိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇသီႇႁႃႉ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၶဝ်ထၢင်ႇ ထိူမ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၢႆလပ်ႉ သေယဝ်ႉ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၽွၵ်ႈသဵင်ၵွင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၸင်ႇတူၵ်းၸႂ်လႅၼ်ႈပၢႆႈ  ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းၼႃး လႅၼ်ႈပၢႆႈမႃး။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်းဝၼ်း
မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈ ၶမ်းတိူင်း/ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃး/ ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း/ ဝၢၼ်ႈၸွၵ်ႉ / ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၶဝ် သေပၢႆႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ ၊ မႃးသေႃႉႁူမ်ႈယူႇ တီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းသႅင်  မီးပၢၵ်ႇပၢႆ  ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် မီး 27 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉၵွင်းမူးထၢတ်ႈ မီး 22 ၵေႃႉ ဝဵင်း  ။ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵေႃႈမီး ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 23/7/2017 မီးၼမ်ထိုင် 700 ၸဵတ်းပၢၵ်ႇပၢႆ  ။

မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ၸွႆႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း၊ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၊ ၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ၊ ၵဵပ်းငိုၼ်းတၢင်းလူႇတီႈၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်သေ သိုဝ်ႉပၼ်ၽႃႈမႆ ၊ သေယဝ်ႉ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊  ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈ/ၸေႈသဵင်းၶဝ်  ၊ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ တေမႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.