ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်း မိူင်းထႆး


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 18/7/2017

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6.7.2017 ၼၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး တၢင်းမူတ်း13_ၵေႃႉလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း
လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6.7.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉသေ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလွင်ႈပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈလွင်ႈယူႇသဝ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇပၶျႃးပတီးထေရီးဝီႉထိယႃး ဝဵင်းၼၶွၼ်းလတ်ႉသီမႃး ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းဝႃႈၼႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15.7.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈမူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတဝ (ၼမ်ႉၸၢင်) ဢွၼ်ႁူဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးလႄႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ
 ဢၼ်မႃးလႄႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီး ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတဝ (ၼမ်ႉၸၢင်)  ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇတီႉၶမ်း
ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇဝုၼ်းၽႃႉ  လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈမူႇၸုမ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး 
2 ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3  ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းသၢႆထုင်ႉပူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼင်ႇၼႆႉ
ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 16.7.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း ပႅတ်ႇမူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးၶဝ်
လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ၊
ဝၢႆးသေၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ
ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵႂႃႇသေ
သိုပ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈလႆးသိုပ်ႇပဵၼ်ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ၊
ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်း 13_ၵေႃႉၵေႃႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းၸိူဝ်းမႃးလႄႇၸႂ်းလႄႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆယဝ်ႉ၊

ဝၼ်းထီႉ 17.7.2017 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးလႆႈဢွၼ်ဢဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 
တီႈၽတ်ႉထယႃးပၢင်းသႅၼ် သေထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 18.7.2017 ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇတီႉၶမ်း လႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ဢေးပႅၵ်ႇ ပၢင်းၼႃးသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်တၢင်းႁူႉႁၼ်ၼႂ်းပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉႁၼ်ၼၼ်ႉ မီး Dr. Veera Chart မႃးပၼ်တၢင်း
ႁူႉႁၼ်လႄႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ထႅင်ႈဝႃႈၼင်ႇၼႆ
  
ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15.7.2017 တေႃႇထိုင် 19.7.2017 ၼၼ်ႉတၢင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးလႆႈႁပ်ႉဢဝ်
ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသဵင်ႈလႄႈဢိင်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတဝႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ 
သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈသိုပ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပေႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၽၢႆႇၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇပၶျႃးပတီးထေးရီးဝီႉထီးယႃးယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်း
ၸိူဝ်းၸႃႉတေမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တီႈၼႆႈသေတေသိုပ်ႇႁဵၼ်းပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇဝႃႈၼႆ၊
သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၵေႃႉလႂ် မီးၸႂ်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ၸွမ်ၼႆၸိုင်ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ 
ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတဝႃႉ မၢႆၽူင်း 099_017 8717  ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.