ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သွင်တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈသွင်ပႃႇတီႇ ၽွမ်ႉတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 11/07/2017

ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇထႆးလႆႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/6/2017 
ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ  ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉလႆႈဝႃႈ
ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်း
ထႆးၼႆႉသေပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်
ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ သေလႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်
တႆးႁဝ်းတေႉတေႉဝႃႈၼႆ
ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၼ်တႆးႁဝ်းၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉၼႆလႄႈ   ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6/7/2017 ၼၼ်ႉ

ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး  မိူင်းၵွၵ်ႇ  ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်ႇထိုင်

1.ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုင်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa
2.ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး rcss/ssa
3.ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး  ႁူဝ်သိူဝ်
4.ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရဵတ်ႉတိၵ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး  သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ  ဝႃႈၼင်ႇၼႆ
ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇလႆႈတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း 2 တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၽၢႆႇပႃႇတီႇ2ပႃႇတီႇၵေႃႈလႆႈမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈ
တႅမ်ႈတွပ်ႇမႃးၶိုၼ်းဝႃႈယိၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေလုၵ်ႉမိူင်းထႆး
ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေတႃႇတေလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းထိုင်တီႈယူႇႁိူၼ်းသဝ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ

ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa တႄႉ လႆႈသူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်
ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇတႃႇငိုၼ်း 60 သႅၼ် လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ငိုၼ်းထႆး 148,902 ပၢတ်ႇ
ပုၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေတႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းတႆး
ႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ  လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃးၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသူႉၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း
ၸိုင်ႈတႆးsspp/ssa သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈငိုၼ်း60သႅၼ်ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈဝႆႉပၼ်
တိႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပိႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတုိဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၼႆလႄႈ
လႆႈသူင်ႇမႃးပၼ်တႃႇ 60 သႅၼ်ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇသင်ၸိူဝ်ႉလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်
ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးတႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆၵေႃႈယူႇတီႈၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa ယိၼ်းလီတႃႇတေသူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ
ၵွပ်ႈၼႆလႄႈမိူဝ်ႈလဵဝ်သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႉလႂ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇမီး
ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈပၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင်
ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်မႃးလႆႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၵၵပ်းသၢၼ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသေဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်သၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈ
သဵင်ဝႆႉ တေႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 11/7/2017 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ17/7/2017 ၼႆႉသေ
လွင်ႈတႃႇတေႁပ်ႉသူင်ႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ မိူဝ်းထိုင်မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ
ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ  တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း
ႁႂ်ႈပေႃးႁွတ်ႈထိုင်ဝႃႈၼင်ႇၼႆ တေဢဝ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတေႃႇပေႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈယူႇႁိူၼ်းသဝ်းၽႂ်
မၼ်းၼၼ်ႉယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်း 2 တပ်ႉလႄႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ
2 ပႃႇတီႇတေႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႃႈၼႆ။

      မၢႆၵပ်းသၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ
ၶုၼ်ၼုမ်ႇႁၵ်ႉတႆး   087 555 9136  
ၸၢႆးသႅင်ၶိူဝ်း        081 563 8418  
ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ  085 377 6769  
ပီႈၸၢႆးလိုၼ်း        085 162 1097         
ၼၢင်းမူၺ်လႅင်း     080 559 0325 
ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်း    089 697 0016
ၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး         081 449 4260

ၸၢႆးသႅင်ၸၢႆး        086 886 4359
      

       မၢႆၵပ်းသၢၼ်  ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 


ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA

ၸဝ်ႈသီႇႁႃႉ        +95 945 735 0209 (ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း)
ၸၢႆးမွင်ႇမျႃႉ        +66 98 793 2838  (ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း)

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA
လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 085 029 4662 - 081 783 0206

တီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်  SNLD

ၸၢႆးသၢႆလႅင်းၶိူဝ်ႈ 099 141 2034
ၸၢႆးၼုမ်ႇတၢၺ်ႈ  092 186 7889

တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႇတိၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ  SNDP

ပႃႈၼၢင်းငူၺ်ႇမျႃႉ 099 441 1810
လုင်းၵျႃႇပုၼ်ႉ       099 410 4339
ပီႈၼၢင်းၽူႈ         083 286 2115
ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း       081 716 5660


   ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး


ขับเคลื่อนโดย Blogger.