ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်ၺႃးသိမ်းဢဝ်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 17/07/2017

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်း 10:00 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 400 ပၢႆ  ဢွၼ်ၵၼ်ၶွမ်ႈ ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တႃႇတေလိုပ်ႈဢွၵ်ႇဢူး​​​လေးမိၼ်ႉ ​​​ၵေႃႉဢၼ်မႃးတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်တီႈလိၼ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိမ်းၵႂႃႇလႄႈတႃႇႁႂ်ႈၼႃႈလိၼ်တင်းသဵင်ႈၶိုၼ်းၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းသဵင်ႈ
Photo TYO
ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တႆးဝႃႈ  - တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိမ်းဢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ပီ2002 ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ်သိမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆသေတႃႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပႃႈတႂ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ သေယဝ်ႉ မေးၶၢတ်ႈၵိၼ်ထႅင်ႈ။
Photo TYO
ၸၢႆးႁၢၼ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢူး​​​​ထေးလုၼ်ႇ မႃးၸွႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉသေ ၸမ်လႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ​​လိၵ်ႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇလူင်းမႃးထိုင် ဝၢႆးၼၼ်ႉဢူး​​ထေးလုၼ်ႇၸင်ႇႁွင်ႉဢူး​​​လေးမိၼ်ႉမႃးၸွႆႈ    ဢူး​​လေးမိၼ်ႉသမ်ႉမႃးလႅၼ်​​​ေၵျႃးဢဝ်ဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ဢူး​​​ေလးမိၼ်ႉလႅၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်တီႈလိၼ်၊ သေယဝ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၶၢႆႉမႃးယူႇ ႁဵတ်းၵႅင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၸင်ႇလႆႈမႃးတိူင်ႇလၢတ်ႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်မႃး ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် မႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ သေယဝ်ႉ လႆႈႁႃလွၵ်းလၢႆးတႃႇတေလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၵူၼ်းၵဝ်းလႅၼ်ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶဝ် သေယဝ်ႉ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း လၢႆလၢႆၶေႃႈ သေယဝ်ႉ လႆႈဢဝ်လိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ပႃး တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽႆၢႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ်။

ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ဢးဢူး​​​ေလးမိၼ်ႉပႅတ်ႉလႅၼ်သိမ်းဢဝ်  မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ  16 လၵ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 200 ဢေႇၵ
ပဵၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႈ မိူင်းမေႃး ၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းယူမ်း ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ၼႆႉ ၶဝ်လႆႈၽုၵ်ႇၵိၼ် ၽုၵ်ႇယႅမ်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵွပ်ႈၼႆ ၵႃႈၸူဝ်ႈ ၶဝ်ပႆႇလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၶဝ်ၼႆႉ တေသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်း / တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးၶိုၼ်းလႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တေလႆႈသိုပ်ႇပုတ်ႈပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်လိၼ်လႅၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.