ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်းထႆး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 20/7/2017

ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇလႄႈၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇ
ဢူဝ်းပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸုမ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်းထႆး

 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/7/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇလႄႈ
ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း
တီႈလုမ်းၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးသေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ
မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႃႈၼႆ

မိူၼ်ၼင်ႇ 1 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး 2 ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ 3 တုမ်းတူၼ်ႈတႆး 4 ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
5 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး(ပထုမ်းထႃးၼီး)ၼႆယဝ်ႉ

ဝၢႆးသေၵူႈမူႇၸုမ်းလႆႈသပ်းလႅင်းၼေတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸုမ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ
ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႆႈသပ်းလႅင်းၼေလွင်ဢၼ်လႆႈၵေႃႇတင်ႈလႄႈ
တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးသေသိုပ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၵႂႃႇထႅင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး
ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး သိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼေၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈ
ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈၽွၼ်းလီ ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်ၵႂႃႇသေ သိုပ်ႇယိၼ်းၸူမ်းထိုင်ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးလႄႈ
ၸုမ်းတႆးၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇတီႈလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တီႈဢၼ်လႆႈသူင်ႇ
မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇတေမႃးသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တီႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6/7/2017 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ
 
ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတဝ(ၼမ်ႉၸၢင်)ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ  Doctor ဝႆႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ
လႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈလွၵ်ႉပိူင်ၵၢၼ်တႃႇတေႁဵတ်းမူႇႁဵတ်းၸုမ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်
ၵၼ်ၸႃႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢႆးၼုမ်ႇထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး  ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေယိၼ်းၸူမ်း
ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇလႄႈၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး    
ဢိၵ်ႇၸုမ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး


 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.