ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈၸုမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၾူၼ်းသေ ၵဝ်းလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ

ၶၢဝ်ႇ Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း -မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈၸုမ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသုၼ်ၵၢင် ၾူၼ်း / ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းသေ ၵဝ်းလႅၼ်ဢဝ်ၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ။
ၽူၼ်းတမ်ႇလူတ်ႇထူဝ်း - ၼၢတ်ႉထွၼ်း ၽရေႃႉသူၼ်ထွၼ်း   ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်တပ်ႉပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း - မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼႆႉဝႃႈ -  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 40 ၵေႃႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ သူၼ်ၵၢင်ၾူၼ်း  call center ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Voice over Internet Protocol တီႈၼႂ်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ၊ ၽတ်ႉထယႃး လႄႈ သမုတ်ႇပရၵၢၼ်ႊ ၊  ဢၼ်ၵဝ်းလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆမိူင်း - မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းလၢဝ်း ၊ မိူင်းထႆး ၊ ဝႅတ်ႉၼမ်း လႄႈ မလေးသျႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။
လၢႆးလွၵ်းလိင်ႉလႅၼ်ၶဝ်တႄႉၸိုင် - ၵမ်ႈၽွင်ႈလႅၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇယေးငိုၼ်း ၊ သူင်ႇသဵင်ၾူၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၶွင်မၢႆယေး ငိုၼ်းသေ လႅၼ်ဝႃႈ ငိုၼ်းသူၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၸွပ်ႇသွပ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ငိုၼ်းဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႆသေ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ် (ဢၼ်ပွမ်)။ 
ၸိူဝ်းဢၼ်ပွမ်တူဝ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် / ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းၵႅင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၢႆယေးငိုၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ  ပႃးၼႂ်းဢၼ်ၵဵဝ်ၶွင်ႈလွင်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈတေႉတေႉ။ သူထုၵ်ႇလီ ၶၢႆႉငိုၼ်းသူ  ဝႆႉၼႂ်းယေးငိုၼ်းတၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈၽေး။ ဝႃႈၼၼ်သေ ႁႂ်ႈၶဝ်ယူႇတီႈတိူၵ်ႈ ATM သေ ဢူၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်း မၢႆယေးငိုၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ၽုၺ်ႇပၼ်။ ပေႃးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမၢႆယေးငိုၼ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတေ ထုၵ်ႈဢွၵ်ႇ ငိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ။ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၊ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈသေ ႁပ်းဢိုတ်းပႅတ်ႈၾူၼ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ 
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ တေမီးမွၵ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ ။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ။ မီးပႃးတင်း ၵူၼ်းထႆး မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၸွႆႈၶဝ် ၶၢတ်ႈႁိူၼ်း ၊ ႁႃပၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေ ဢမ်ႇၵဵပ်းလႆႈႁွႆးတိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေယူႇတီႈမိူင်းထႆးသေ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းလၢဝ်း ၊မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ဝႅတ်ႈၼမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
မိူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶဝ်လႆႈလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊  ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်း ထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇသေယဝ်ႉ လႆႈသုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ လၢၼ်ႉ ငိုၼ်းထႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႉတီႈၶဝ် လႆႈပိၵ်ႉသိမ်းပႅတ်ႈ ဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် တင်း 40 ၵေႃႉ သေ တေမႂ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ မၢႆမီႈၵဝ်း လႅၼ်ၵိၼ်ပိူၼ်ႈ  သေယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၶဝ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၶဝ် ၼႆၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းႁႂ်ႈလႆႈမႃးတင်းသဵင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။ 

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 25/07/2017
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.