ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ၵုမ်လူင်လိၵ်ႈတႆးလႅင် တႅပ်းတတ်းတေႁဵတ်းပဵၼ်မူႇပိူင်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်


ၵေႃသိုဝ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/07/2017

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႅင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ( ၽၢႆႇမၢၼ်ႈႁွင်ႉ ဝႃႈ ) မူင်ႇယႂႃႇ  တိူင်းၸေႈၵႅင်း ( သၵႅင်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 24 လႄႈ 25 ပီ 2017 ၼီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငမ်းသေ  မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေႁဵတ်းလိၵ်ႈတႆးလႅင် ပဵၼ်မူႇပိူင်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် 
ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶမ်းၾႃႉ ၽူႈမၢႆၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်လိၵ်ႈတႆးလႅင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  လိၵ်ႈတႆးလႅင်ၼၼ်ႉ  မူႇပိူင်ၽၢႆႇတင်းမိူင်းၶၢင် လႄႈ ၽၢႆႇတင်း တိူင်းၸေႈၵႅင်း မီးလွင်ႈပိူင်ႈ ၵၼ်ဢိတ်းဢွတ်း ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈလၢၼ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂင်ၸ်ႂဝင်ႇဝိူဝ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တႆးလႅင်ၼင်ႇၵၼ် တေမီးလွင်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လႆႈတႅပ်း တတ်း ဝႃႈ တေဢဝ်ပိူင်မူႇလိၵ်ႈ 2 ဢၼ် ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသေယဝ်ႉ  မေးႁဵတ်းၶိုၼ်း ပိူင်လဵဝ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂႃႇ   
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈတႆးလႅင်ၼၼ်ႉ မီးမႃးၸဵမ်မိုၼ်ႉသိုၼ်းပၢၼ်ဢွၼ် လိၵ်ႈ လူင်ၽၢႆႇတႆး လႅင်ၵေႃႈမီး ၽိုၼ်မူႇလိၵ်ႈလူင်တႆးလႅင်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပၢၼ် ၶူးမေႃလိၵ်ႈ လူင်ၸဝ်ႈ ၵၢင်းသိူဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေ လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး ၶွင်ပီႈၼွင်ႉ တႆးလႅင်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ၸမ်တေဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆလၢႆ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းမေးပူၵ်းပွင်လိၵ်ႈလၢႆး ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း လိၵ်ႈတႆးလႅင်ၼႆႉ  တေဢမ်ႇမီးလွင်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်း ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယင်းဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်း သွၼ်ဢဝ် လိၵ်ႈတႆးမ- ႁႃႈတူဝ်ယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႅင်ၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ ( ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ) ၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းထိ သွင် သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ - ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တိူင်း တႃႇၵႅင်း ၼၢင်းမူၺ်းမူၺ်းၶိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပိူင်ၵူၼ်း လႄႈ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးလႅင်ၶဝ်၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႈဝဵင်း ႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ ၼွင်ပူႇဢွင်ႇ ၶမ်းတီႈ ၽွင်းပႄး ( ၽွင်းပျိၼ်ႇ ) တူပ်းမိုဝ်း ( တမူး ) ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ ( ပၢၼ်းမွၵ်ႉ ) ဝၢၼ်ႈမေႃႈ ( ပမေႃႇ ) မိူင်းမွၵ်ႇ ( မူဝ်းမွၵ်ႉ )   ပၢင်ၵႆႇပူႈ ( ပိၼ်ႇလႄႇပူး ) ၵွင်းလၢင်း ( ၵေႃးလိၼ်း ) မိူင်းၵွင် မိူင်းယၢင်း ႁူဝ်ပၢင်ႇ မၢၼ်ႈၸေႊ( မၢၼ်ႇၸီႇ )   သူၺ်ႇၵူႇ မၢၼ်ႈၸေႊၼႃး ( မျိတ်ႉၵျီးၼႃး ) ၽႃၵၢၼ်ႉ ၵႃမိူင်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ


ၶေႃႈမုၼ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး/ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/07/2017


ขับเคลื่อนโดย Blogger.