ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပူႇၵၢင်ႉ ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆး လႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 28/07/2017

ၸေႈဝဵင်း သင်ႇၶလပူႇရီႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵၼ်ႊၸၼပူႇရီႊ ၼၼ်ႉ မီးပူႇၵၢင်ႉၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼွင်လူး  ၵဝ်းလႅၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလ်ႂ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ဝၢတ်ႇ  ။

 ဝၼ်းထိ 24/07/2017 ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN 24  လၢတ်ႈဝႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်သေ  ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်ႉမီးဝႂ်သင် ၊ ၵႃႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ  ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈသေဝၢတ်ႇ ၊ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 3 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၼႆသေတႃႉ မီးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၵဝ်းလႅၼ် ၵဵပ်းၵိၼ် ငိုၼ်းၵႃႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 3 ႁဵင်ထိုင် 4 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ။

လွင်ႈတၢင်းမၼ်း တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ ၊ တီႈႁိမ်းၶူဝ် သၽၢၼ်ႊရၼ်ႊတီႊ ၸေႈဝဵင်း သင်ႇၶလပူႇရီႇ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  9  ၵေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈၶဝ် ၸႅတ်ႈမၢႆၾၢင်၊  ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇမီးဝ်ႂၶၢမ်ႈမိူင်း သမ်ႉဢဝ် ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပူႇၵၢင်ႉၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼွင်လူး ထူၵ်းၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၊ ၶဝ်ဝႃႈ တႃႇတေလႆႈဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း ပူႇၵၢင်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼိုင်ႈႁဵင် ထိုင် သီႇႁဵင်ဝၢတ်ႇ ။ ပေႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းတႄႉ သဵင်ႈၵေႃႉ ႁဵင်သွင်ႁဵင်၊ ပေႃးၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်း လႆႈသဵင်ႈ 3- 4 ႁဵင် ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႂ်ၼၼ်ႉ လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈတိၺွပ်း ၵူၼ်း 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။
 
ဝႂ်လပ်ႉလွင်း  ဢၼ်ပူႇၵၢင်ႉၶဝ်ဝႃႈ  ယူႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆး / ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ဝႂ်ဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်သေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈလႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸင်ႇလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လူး ပွၵ်ႉ ( 7 ) သေ သွပ်ႇထၢမ်တူၺ်း ။
 မိူဝ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ပူႇၵၢင်ႉၸိုင် မၼ်းဝႃႈ  လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တေႉယူႇ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယိပ်းၵမ် ၶေႃႈၸိသင်ႇလုမ်းၽၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသေႁဵတ်းၵႂႃႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းတွင်းသင်  ၼႆယဝ်ႉ ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သိုပ်ႇၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇလူတ်ႇၶဝ်သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ၶဝ်ၵူၺ်း  ၼႆႁင်းမၼ်း ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းထႅင်ႈ လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်း လႄႈ ၸေႈတွၼ်ႈ ။ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်း/ ၸေႈတွၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉၸွပ်ႈသွၵ်ႈ သပ်းသေးတူၺ်း လွင်ႈၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၽၢႆႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် / ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်တႄႉဝႃႈ ၶဝ်လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းပၼ်ပူႇၵၢင်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ 3-4 ႁဵင် ဝၢတ်ႇတေႉတေႉ ။ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႃပၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ် သေ သူင်ႇပၼ်တီႈ ပူႇၵၢင်ႉ ။ မၼ်းၼၢင်း ၵေႃႈ လႆႈၵိၼ်ၸွမ်း ။ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေႁဵတ်းပၼ်ဝတ်ႉဝႂ် မၢႆၾၢင်တႃႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးသင်ၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈ / ၵူၼ်းမွၼ်း  ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢမ်ႈမႃးတီႈ ၾင်ႇထႆး၊   မႃးႁဵတ်းဝႂ် ၵၼ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ၶၢတ်ႈ လၢမ်းဝႃႈ ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၶဝ်  ဢၢပ်ႈတ ေလႆႈ ငိုၼ်းၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် ဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁဵတ်းပၼ် တႃႇ 15 ဝၼ်း ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉတႄႉၸိုင် ၵႃႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈသေဝၢတ်ႇ ၊ ၵႃႈႁဵတ်းပပ်ႉသီၶဵဝ်/ ၵႃႈဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်း / ၵႃႈပၢႆးယူႇလီ / ၵႃႈဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ် တင်းသဵင်ႈ တေမႅၼ်ႈ 2 360 ဝၢတ်ႇၵူၺ်း ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပၼ်ၾင်ႉထိုင်  ႁႅင်းၵၢၼ် ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၸွမ်း ၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃး ၵူၼ်းၵၢင် လႄႈၵူၼ်းဢၼ်  ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈ ၊ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်သေပၢႆဢမ်ႇၵႃး သၢင်ႇဢမ်ႇတေႃႇ ၸၢင်ႈၺႃးဝႂ်ႁပ်ႉငိုၼ်းဢၼ်ပွမ် ၊ ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပွမ် ၊ ပေႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ႁူႉဝႃႈ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၵၼ်တေႉတေႉၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းၼႃ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ၶဝ်ႈတူၺ်းၶၢဝ်ႇၽၢႆႇထႆးလႆႈတီႈၼႆႈ https://www.youtube.com/watch?v=0s7P4pFiZI8
ขับเคลื่อนโดย Blogger.