ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းမၢၼ်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်ၶူတ်း A (H1N1)

တၢင်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်ၶူတ်း A(H1N1) ဢၼ်ၸပ်းၽေႈၵၼ်ငၢႆႈသေ ယူတ်းယႃယၢပ်ႇယဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတၢႆ လၢႆလၢႆၵေႃႉ လၢႆလၢႆတီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ ၼႅတ်ႈႁႃလၢႆးႁေႉၵင်ႈ တူဝ်ၸႂ် ၽႂ်မၼ်း
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ RFA တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ  တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၶူတ်း A(H1N1) တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ ( 41 ) ၵေႃႉ၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ / တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ( ပၶူဝ်း ) / တိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ / တိူင်းတၼၢင်းသႃႇရီႊ / မိူင်းမွၼ်း လႄႈ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလုတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးၵႂႃႇ ထိုင် ( 7 ) ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈ
ၵႅမ်ဢထိပတိၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း - မိူင်းမၢၼ်ႈ Dr - တၢၼ်းထုၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ - တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ထိုင် ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်းၼႆႉ ၶဝ်လႆႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ဢၢပ်ႈတေၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ရေႃးၵႃႇ 138 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီး 41 ၵေႃႉ လုတၢႆၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈပီ 2009 ၼီႈ တေႃႇထိုင် 2016 ၼီႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၶူတ်း A(H1N1) တင်းသဵင်ႈ 456 ၵေႃႉ။ ဢၼ်တၢႆတႄႉ ပႆႇယၢမ်ႈမီး။ ပီၼႆႉတႄႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၶူတ်း A(H1N1) ၼႆႉ ပေႃးလႆႈပဵၼ်ၼႃႇၸိုင် ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းပဵၼ် ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလုတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။ တီႈသူၼ်လဵင်ႉၵႆႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းတႃႈဝၢႆ တိူင်းတၼၢင်းသႃႇရီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၵႆႇဢၼ် ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း A(H1N1)  ၼႆႉလႄႈ လႆႈၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈၵႆႇတင်းၼမ် /  လႆႈသင်ႇႁပ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်း ႁႃႈဝၼ်း။  မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၸေႈဝဵင်း မယၢၼ်းၵူင်း - တႃၵုင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၵႆႇတၢႆၵႂႃႇ လၢႆလၢႆတူဝ်လႄႈ တိုၵ်ႉသပ်းသေးၸိူဝ်ႉမႅၼ်း A(H1N1) ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
တၢင်းပဵၼ် A(H1N1)  ၼႆႉတႄႇႁၼ်မႃးတီႈမိူင်းမႅၵ်ႇၵ်သီႇၵူဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2009 ၼီႈ၊ လုၵ်ႉတီႈၵႆႇလႂ် ၼူၵ်ႉလႂ်သေ သိုပ်ႇၸပ်းၽႄႈမႃးတီႈၵူၼ်းႁဝ်း။ ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်တႄႉၸိုင် ၼၢဝ်ႁႅင်း၊ လူမ်းမႆႈသုင် ႁူဝ်ၶႆႈ ၶူပ်းၶူပ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ တင်းတူဝ် တင်းၶိင်း၊ ၶေႃးၸဵပ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈလႆ ဢႆ သေ ပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇၸွမ်း။ ပေႃးမီးႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်တဵမ် ထူၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇသူႈၸပ်း၊ ယူတ်းယႃၵေႃႈလႆႈယူႇ ။ လၢႆးႁေႉၵင်ႈတႄႉၸိုင် - ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၵူၼ်းပဵၼ်ဝတ်း/ ၶီႈၸၢမ် လႄႈ ဢႆ / ဢမ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ် / ပေႃးဢမ်ႇယႃႇလွတ်ႈလႆႈၵေႃႈ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇတူမ်းၶူႈၼင်/ ပေႃးၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး ႁႂ်ႈသုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ / ယူႇႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်လီ / လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ / ၽႅၼ်ႇတူမ်းၶူႈၼင် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလီပႅတ်ႈဝူၺ်ႇ / ပေႃးပဵၼ်လႆႈ လီၸုတ်ႇၾႆး ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/07/2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.