ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

RCSS လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႁပ်ႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းလုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ ထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 28-ၵေႃႉ


11/07/2017

တၢင်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)သေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇထႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 28-ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႁပ်ႉသူင်ႇထိုင်တီႈ လၢၼ်ႇၶၢမ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁႃပၼ်တီႈလိုဝ်ႈတၼ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် လႆႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မႃးတင်းႁဵင်းလိၵ်ႈ မၢႆၾူၼ်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်း ပၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 July 2017 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS လႆႈၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႃး 3-လမ်း ၵပ်းသၢၼ်တင်း ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးသေ ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇ 28-ၵေႃႉ (ၸၢႆး 18-ၵေႃႉ၊ ယိင်း 10-ၵေႃႉ) လုၵ်ႉတီႈၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉသူင်ႇထိုင်တီႈ ၶူဝ်မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇ-ထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇတေၶၢမ်ႈၵႂႃႇၽၢႆႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ တႃႇလွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ယူႇၵိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်တင်း 28-ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢၼ်ပၵ်းတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ပႃႇတီႇတႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 July 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆမူႇၸုမ်းသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈဝၢႆႇမိူဝ်းၶိုၼ်း တီႈမႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵူၼ်း 28-ၵေႃႉမိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈမိုဝ်း ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ပေႃးတေၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈဝၢႆႇမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၽႂ်မၼ်းလႆႈ ၼင်ႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04 July 2017 ယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS လႆႈတႄႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈသေ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တင်းမူတ်း မီးယူႇ 56-ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ-
လုမ်းၵပ်းသၢၼ် (RCSS) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ - 094 5408 5206 ၊မၢႆၾူၼ်းထႆး - 08 5029 4662
တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ မၢႆၾူၼ်းတၢင်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး - 081 783 0206, 086 195 9003, 082 196 2871


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.