ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

8/31/2560 10:11:00 ก่อนเที่ยง

1/9/2017  ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ   ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ   ၽူႈတၢင်တူဝ် ပၢင်ပၢႆႈၽေးလႅၼ်လ...

ၾၢႆႇၽိင်ႈငႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလိၵ်ႈလၢႆးတဢၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 45 ၸုိင်ႈထႆး

8/27/2560 07:37:00 ก่อนเที่ยง

  မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 27.08.2017 ၼႆႉတင်းၾၢႆႇၽိင်ႈငႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလိၵ်ႈလၢႆးတဢၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 45 တီႈဝတ်ႉၽယႃးသုရဵၼ်း ရၢမ်းမိ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးပေႃႉထုပ်ႉပိူၼ်ႈၼႂ်းလၢၼ်ႉသႄးဝႅၼ်ႉတီႈၵဵင်းသႅၼ်

8/18/2560 11:07:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 19/08/2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ ၶၢဝ်ႇ T-News မိူင်းထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈ...

ၾႆးမႆႈတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းတေႃးယႃႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

8/13/2560 09:56:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈ တီႈဝတ်ႉၵျႂင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ သိပ်...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းလိူတ်ႈဢၢၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

8/12/2560 09:10:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 13/08/2017 ၼင်ႇႁိုဝ်​​တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵူႉသူလ်ႇ လူႇတၢၼ်း ဢၢၼ်း ထိုင်ၸဝ်ႈၼၢင်း​​ႁေႃ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 1,600 ပၢႆ ဢမ်ႇဢွင်ႇလွင်ႈသပ်းသေး တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်

8/12/2560 08:37:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 13/08/2017 ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး ဝတ်း ဝႂ်သင်သေ ၵႂႃႇသႂ်ႇဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၸရၢင်း တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ

8/12/2560 08:24:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 13/08/2017 ၵုၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ ဢႃႇယု 25 ပီ ၊ ယူႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းယိုဝ်းလူတ်ႉထၢင်ႇထိူမ်၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်လိုမ်းတူဝ်

8/10/2560 09:07:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 10/08/2017 ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း  တီႈ ဝၢၼ်ႈဢီႇၼႆး   ဢၼ်ယၢၼ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈတိၺွပ်းယႃႈမ သၢဝ်းလၢၼ်ႉပၢႆ ဢိၵ်ႈတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်ႇမဵဝ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိူင်ႈမိုဝ်း

8/09/2560 03:37:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 9/8/2017 လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႅမ်ႈမွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼၢင်းဝိလႆးဝၼ်း လၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ႄလႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၵဵင်းမႆႇ

8/08/2560 08:59:00 หลังเที่ยง

ၸဝ်ႈၼၢင်း ဝိလႆးဝၼ်း ၼ- ၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ႄလႈ ၸဝ်ႈ ၾႃႉ လူင်မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈလုၶွႆႈသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ...

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လုင်းၶိူဝ်းလႅင်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

8/01/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2/8/2017 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1.8.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:09 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးေၵႃႉၼိုင်ႈ ဢၢင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉပိင်း ၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸွႆႈဢဝ်ၶိုၼ်းသၢႆၸႂ်ၶျီႇဝိတ်ႉ

8/01/2560 03:38:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ ไทยรัฐออนไลน์ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈၶူဝ်   သၽၢၼ်းၼၶွၼ်ႊၽိင်ႊ သဵၼ်ႈတၢင်း ထႃႉဝၢင...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.