ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾၢႆႇၽိင်ႈငႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလိၵ်ႈလၢႆးတဢၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 45 ၸုိင်ႈထႆး

 မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 27.08.2017 ၼႆႉတင်းၾၢႆႇၽိင်ႈငႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလိၵ်ႈလၢႆးတဢၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 45 တီႈဝတ်ႉၽယႃးသုရဵၼ်း ရၢမ်းမိၼ်းထႃး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸုိင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်ပၢင်ပွႆးလိၵ်ႈလၢႆးတဢၢင်းၼႆႉသေ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထုိင်ပႃး ဢႃႈၸၢၼ်း သုရၽူင်း ၵွင်းၸၼ်ထုိၵ်း လႄႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉယၢင်းၶဝ် ဢိၵ်ႈတင်းပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းလၢႆလၢႆတီႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ

တင်းၾၢႆႇၽိင်ႈငႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးၶွင်ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 45 ယဝ်ႉလႄႈ လၢတ်ႈထုိင်ပႃးဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉ လူၺ်ႈယူႇၵုိၵ်းၵၼ်ၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်မႃးလၢႆပၢၵ်ႇပီႈမူိင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ
ၼႂ်းပၢင်ပွႆးလိၵ်ႈလၢႆးပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ်ပွၵ်ႈၵမ်း 45 ၼႆႉ ဢႃႈၸၢၼ်း သုရၽူင်း ၵွင်ၸၼ်ထုိၵ်း ၶုိၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပုိတ်ႇပၢင်ပွႆးသေဢမ်ႇၵႃး ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸၢႆးလတ်း တုိၼ်းၶူိဝ်းလွႆ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၶုိၼ်ႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ  ငိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၾၢႆႇၽိင်ႈငႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႄႈလွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလိၵ်ႈလၢႆးၶွင်ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းပွၵ်ႈၵမ်းထိ 45 ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵၢဝ်ႇထုိင်ပႃးဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ဢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လၢႆပၢၵ်ႇႁေင်ပီ ၸဵမ်မူိဝ်ႈပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇတေႃႇထုိင်ယၢမ်းမူိဝ်ႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ
ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈ တင်းၾၢႆႇၽိင်ႈငႄႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ် လႆႈၼႄၾိင်ႈငႄႈတင်းၵႃႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸူိဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး လူိဝ်သေၼၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မီႈပီႈၼွင်ႉယၢင်းၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး မတ်ႉၶေႃႈမုိဝ်းၸုၵ်ႈလၢပ်ႈထူၼ်ႈပီမူိၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၵုိၼ်းၶွၼ်ႈတင်းၼမ်တႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။27/08/2017 ၵေႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး


ขับเคลื่อนโดย Blogger.