ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးေၵႃႉၼိုင်ႈ ဢၢင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉပိင်း ၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸွႆႈဢဝ်ၶိုၼ်းသၢႆၸႂ်ၶျီႇဝိတ်ႉ

ၶၢဝ်ႇ ไทยรัฐออนไลน์ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈၶူဝ်  သၽၢၼ်းၼၶွၼ်ႊၽိင်ႊ သဵၼ်ႈတၢင်း ထႃႉဝၢင်း ပွၵ်ႉၸၢင်ႉမွႆႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးေၵႃႉၼိုင်ႈ ဢၢင်ႈဝႅၼ်ၵျႂၵ်းတူၵ်းၼမ်ႉႄမႈပိင်းေသ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ႄလႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ် သၢႆၸ်ႂၶျီႊဝိတ်ႉမႃးၶိုၼ်း  

พ.ต.อ.ฐาปนพงษ์ ชัยรังษี   ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈႄၼ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း မီးပိူၼ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ တီႈၼိူဝ် ၶူဝ်ၼၶွၼ်ႊၽိင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၵျႂၵ်းတူၵ်းၼမ်ႉၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆႄလႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ သပ်းေသးတူၺ်း မိူဝ်ႈထိုင်တီႉၼၼ်ႈ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇေၵႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈယိုတ်ႈ သီၶွင်ႇ ၵူၼ်သီလမ် ၸုၵ်းတီႈႁၢဝ်းၶူဝ်သေ ဢၢင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်တွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၸိုင် မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ  ယၢမ်းလဵဝ် မီးလွင်ႈသုၵ်ႉ မႆႈမွင်ၸ်ႂ ႁူဝ်ၸႂ်တႅၵ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈယိင်းမၼ်းၸၢႆး သွင်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈၸွမ်း ၵူၼ်း ၸၢႆးတၢင်ႇေၵႃႉႄလႈ ၶႂ်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆ

 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ေၶျႃးဝွၼ်းလဝ်ႇၸႂ် ယႃႇႁႂ်ႈၽဝႃႉပၢၼ်လႆႈလုသုမ်း ယွၼ်ႉ တၢင်းႁၵ်ႉ ဝႃႈၼၼ်ေသတႃႉ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇထွမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်း တိုၵ်ႉဢၢင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းယူႇ တိၵ်းတိၵ်းႄလႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၶၢမ်ႈၸူးႁၢဝ်းၶူဝ်ေသ ၶုၼ်ႇၸၵ်ႉဢဝ်ၶႅၼ်မၼ်းေသယဝ်ႉ လႆႈၸွႆႈဢဝ်မႃးၶိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ၸုၵ်းတူၺ်း ပဵၼ်ၽုင်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸ်ႂ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႄလႈ သဵင်တူပ်း မိုဝ်းေပႃး ပၼ်းလူင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 01/08/2017 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.