ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လုင်းၶိူဝ်းလႅင်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2/8/2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1.8.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:09 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လုင်းၶိူဝ်းလႅင်း ဢႃႇယု 57 ပီ ၸႃႇတိဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ (ၼႃးၸွၵ်ႇ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈ ၶွၼ်းတူဝ်းၽဵတ်ႉထဝီး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလူၺ်းတၢင်းပဵၼ်လူင်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းမူတ်းႁိူဝ်ႉမွႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လုင်းၶိူဝ်းလႅင်းၼႆႉ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လူင်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းမူတ်းႁိူဝ်ႉမွႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈသွင်ပီယဝ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢႆပီ 2016 ၼၼ်ႉပၢႆးယူႇလီလုင်းၶိူဝ်းလႅင်းၶိုဝ်ႉၶႃႉပဵၼ်ၼႃႇယူပ်ႈလူင်းၵႂႃႇႁႅင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈတၢင်းၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ၽၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈမႃးယဵမ်ႈၸႂ်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊


မႄႈပႃႈပု ၵေႃႉပဵၼ်ပဵၼ်ပီႈၼၢင်းလုင်းၶိူဝ်းလႅင်းလၢတ်ႈဝႃႈ လုင်းၶိူဝ်းလႅင်းၼႆႉပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပၢၼ်ၶုၼ်သႃႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး (MTA) လႄႈ ဝၢႆးသေလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုင်းၶိူဝ်းလႅင်းပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃးဢမ်ႇတႅမ်ႇၵႂႃႇ 15 ပီ ယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းယူႇဝႃႈၼႆ၊

လုင်းၶိူဝ်းလႅင်းမီးလုၵ်ႈၸၢႆးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပီႈယိင်းဢႃႇယုလႆႈ 7 ၶူပ်ႇတိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉယူႇလႄႈလုင်းၶိူဝ်းလႅင်းသမ်ႉဢမ်ႇယူႇလီၵိၼ်သႃႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႃႇႁႅင်းသေလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်တူၵ်းၵိၼ်းတႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ၊

ၶၢပ်ႈတူဝ်လုင်းၶိူဝ်းလႅင်းဢဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉလၢတ်ႉ ၽဵတ်ႉၵသဵမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိႉ 1.8.2017-3.8.2017 လႄႈ ၶမ်ႈဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလုၵ်ႈလၢင်းမေးႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ၊

ဝၼ်းထိ 2.8.2017 ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၼႂ်းပၢင်ထွမ်ႇဢၽိထမ်း၊

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3.8.2017 ၸုမ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူမ်ႈလူၺ်ႈပီႈၼွင်ႉတင်းသဵင်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈလဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးႁူမ်ႈပၢင်မႃႇသႃႇလုင်းၶိူဝ်းလႅင်းလႄႈဝၢႆးဝၼ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16:00 ၼၼ်ႉတေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်လုင်းၶိူဝ်းလႅင်းသေ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈဝေႇဝၢၵ်ႇၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.