ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းယိုဝ်းလူတ်ႉထၢင်ႇထိူမ်၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်လိုမ်းတူဝ်

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 10/08/2017
ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း  တီႈ ဝၢၼ်ႈဢီႇၼႆး  ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 9 လၵ်း ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်း လူတ်ႉ 2 လမ်း ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီးၶွင်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ထိုင်တီႈပေႃးလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ။

Photo: Sai Lern
ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ၵဵဝ်ႇလူင်ႈလွင်ႈ ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၼႂ်း ဝၢၼ်ႈဢီႇၼႆးၶဝ် ၺႃးယိုဝ်းပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈၵႂႃႇသပ်းသေးတွင်ႈထၢမ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ သေယဝ်ႉ လႆႈႁုလွင်ႈတၢင်းမၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်း လူတ်ႉ 2 လမ်း ၊ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ မွၵ်ႈသိပ်းၵမ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၊ တိူဝ်ႉၺႃးၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႂ် ၊ ႁူဝ်ႉလႂ် ၊ ၼမ်ႉမေႃႇလ်ႂ ၊ ၵတ်ႉၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်မီးလူမ်းလိူတ်ႈသုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်ၼႃႇလႄႈ ဢဝ်လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ
Photo: Sai Lern

တႅၼ်းၽွင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႃႈလူတ်ႉၵႃးသွင်လမ်း ဢၼ်ၺႃးလမ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇသေ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ တိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇလေႃႉမၼ်း ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇ ၶပ်းႁေႃႈလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ၵႂႃႇၵိူတ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈသေ ၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၼႂ်းလူတ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်လၵ်ႉတၢင်ႇမႃး မႆႉမွၵ်ႇသွမ်ႇ ၊ ၼမ်ႉၼၵ်းလႄႈၵႃႈၶၼ်မႆႉ မီးတၢၼ်ႇႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁု ၼႆၶႃႈ။

တႅၼ်းၽွင်း ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၶဝ်တိၺွပ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ၶိုၼ်းမႃးယွၼ်းၼွမ်းၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်သေတႃႉ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸဵမ်ပိုင်း ၊ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ ထိုင်ပၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇၼိူဝ်ၶဝ် ပွၵ်ႈၼႃႈၶႃႇလိုၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမႃးယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ  ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵၼ်  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.