ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 13/08/2017

ၵုၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ ဢႃႇယု 25 ပီ ၊ ယူႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ ဢၼ်မႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၶႅၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉပွင်ႇၵႂႃႇသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - Sai Tiger Shan
ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႉၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ ၶဝ်ႈမႃးသေႃႉႁူမ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ။ သမ်ႉလႆႈႁၼ် ယႃႈလမ် ၼႂ်းမိုဝ်းၸၢႆး သူၺ်ႇၵျႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၶဝ်တိၺွပ်းမၼ်းဝႆႉ ၊ တီႈတေႉ ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းသူႇယႃႈ ၊ မၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉပၼ်ပေႃႈၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တႃႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃးၵူၺ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်းပွႆႇပၼ်
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - Sai Tiger Shan
ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 10 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်း ၊ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တေ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ။ သမ်ႉဢဝ် ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇၵႂႃႇၸွမ်း ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ် ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇၵေႃႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၊ ၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ လၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၶႅၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉသေ ဢဝ်ၶႅၼ်မၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ ၊ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး လူမ်ႉထူၵႂႃႇလႄႈ ၸွမ်းၶႃ ၊ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းတၢင်ႇတီႈၵေႃႈ  လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ်သမ်ႉ မႃးၺွပ်းဢဝ်မႄႈၶဝ်ၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် သိပ်းသႅၼ် ၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶဝ် လႆႈႁႃငိုၼ်းသေ ၵႂႃႇထုတ်ႇမႃးၶိုၼ်း ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - Sai Tiger Shan
ၸၢႆးႁၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢတ်ႇၼႆႉ  လိူဝ်သေ ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ ၺႃးၺွပ်းယဝ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းၶၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼေႃႇမႆႇ ၼႆၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းလွႆၶဝ် တိၺွပ်းသေ ႁႂ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်း 60 သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ပႆႇလႆႈထုတ်ႇ ။ ၼေႃႇမႆႇၵေႃႈ လႆႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.