ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းတေႃးယႃႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈ တီႈဝတ်ႉၵျႂင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉသိပ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ
ၸဝ်ႈၶူး သုမၼ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉ မုင်းလဵၵ်း ၵေႃႇဢုတ်ႇ မီးႁွင်ႈလုၵ်း 9  ႁွင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 20 ပႃး လႄႈ မုၼ်ၸၢင်းပႃးၼိုင်ႈ  ယူႇဝႆႉသေ မိူဝ်ႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် တိုၵ်ႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလိၵ်ႈ/ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇ
ပေႃးဝႃႈမၼ်း ၸဝ်ႈမုင်ႈႁၼ်ပဵဝ်ၾႆးၼႆၵေႃႈ / ၼႅတ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းၶႄမွတ်ႇၾႆးၶဝ် လူတ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး မႃးမွၵ်ႈ ႁႃႈလမ်း ပႃးတင်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶႄမွတ်ႇလႄႈ ထိုင်မႃးမွၵ်ႈ 11 မူင်းၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶိူင်ႈထရၢၼ်ႇသ်ၾေႃႇမိူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢၵ်ႈဢၼ်တၢင်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁႅင်းသုင်သေ ၸင်ႇလႆႈ မႆႈၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  မိူဝ်ႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇၼႂ်းဝတ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေတႃႉ မီးမုၼ်ၸၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇတေႃႉၶူဝ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇ ၸဵပ်း ဢိတ်းဢွတ်း ၶူဝ်းၼႂ်းဝတ်ႉတႄႉ မႆႈၵႂႃႇသဵင်ႈမူတ်း၊  ၸဵမ်ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း  လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတၢင်းတိုဝ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် မႆႈၵႂႃႇမူတ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပပ်ႉလိၵ်ႈပိတၵၢတ်ႈ တင်းၼမ် ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင် 2 သူႇ ၽြႃးၶႅၵ်းတွင်း 3 သူႇ ၵေႃႈလႆႈမႆႈၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ   
ဝတ်ႉၵျႂင်းၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႃႇၼ တၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈလူႇတၢၼ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သၢဝ်းပီပၢႆ လွင်ႈလုသုမ်းၼႆႉ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ တင်းသဵင်ႈတေတၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သၢမ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်  သင်ဝႃႈ တေၶႂ်ႈ လူတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်လႄႈသင် ၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်း တႃႇတေမူၼ်ႉမေးၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ၵျႂင်းမႂ်ႇလႄႈသင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၶူး သုမၼ မၢႆၾူၼ်း  09 -  259041173   ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: Sai Lern

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/08/2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.