ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးပေႃႉထုပ်ႉပိူၼ်ႈၼႂ်းလၢၼ်ႉသႄးဝႅၼ်ႉတီႈၵဵင်းသႅၼ်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 19/08/2017

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ ၶၢဝ်ႇ T-News မိူင်းထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈလၢၼ်ႉသႄးဝႅၼ်ႉ 7 Eleven ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလၢၼ်ႉၼိုင်ႈ လႆႈၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးယုင်ႈၵဝ်းပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇလၢႆတီႈ
Photo tnews.co.th

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်  ရွႆႉတမ်ႇရူတ်ႇထူဝ်း သီရဝိတ်ႉ ၶျႆးယဝမ်း ( ร.ต.ท.สิรวิชญ์ ไชยวรรณ ) လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်းပၢႆ ၸမ် 6 မူင်း မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းလၢၼ်ႉသႄးဝႅၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူပ်းလူၵ်ႉ( สบรวก ) ၺႃးပိူၼ်ႈပေႃႉႁႅမ်လႄႈ လႆႈၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်း၊ မိူဝ်ႈလႆႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႉ မီးၸၢႆးၼုမ်ႇ ၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းသႄးဝႅၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 19 လႆႈၺႃးတိူဝ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈတူဝ်ၶိင်း မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ ၼႂ်ၼၼ်ႉ  မၼ်း တိုၵ်ႉၵွၵ်းသတိတ်ႇၵိူဝ်ႇ Sticker ယူႇတီႈ  ၼႃႈၶွင်ႇတိူဝ်ႇ Counter ႁပ်ႉငိုၼ်း၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ် မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ သၢဝ်း-သၢမ်သိပ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၸၵ်ႉဢဝ်ၽႅၼ်သတိၵ်ႇၵိူဝ်ႇ သေ ဢဝ်ပၢႆႉလဵၵ်း ယၢဝ်းမွၵ်ႈ 10 ၼိဝ်ႉ မႃးပေႃႉပၼ်မၼ်းလၢႆလၢႆၵမ်း သေယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ  

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶိုၼ်းၽုၺ်ႇတူၺ်း သီႇသီႇၶႅမ်ႇမရႃႇ ၵွင်ႈဝူင်းၸွမ်းၸိုင် လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇပၢၼ်းၽိတ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႉပိူၼ်ႈထႅင်ႈ ၽၢႆၼႃႈလၢၼ်ႉ ယၢမ်းၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢၢင်ႈဢဝ်ၶွၼ်ႉႁႅမ်မၼ်းၶိုၼ်းသေတႃႉ တူဝ်မၼ်းယႂ်ႇၼႃႈလႄႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸမ်လႆႈ သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈႁၢႆၵႂႃႇႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉၶွင်။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇထႆးၶဝ် ၸင်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး တပ်ႉပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈႁၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ တီႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈပူင်ႇ တူင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း မီးလူမ်းယွင်ႇ  ယူႇယူႇၵႆႉၵႂႃႇလမ်းႁႅမ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ မီးမႃး ပွၵ်ႈၼႆႉ တႄႉ လႆႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇ ၽင်ႇထႆးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းႁင်းၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.