ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼၢင်းဝိလႆးဝၼ်း လၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ႄလႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၵဵင်းမႆႇ


ၸဝ်ႈၼၢင်း ဝိလႆးဝၼ်း ၼ- ၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ႄလႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈလုၶွႆႈသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ  2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈႁိူၼ်းေႁႃမၼ်းၸဝ်ႈၼၢင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႄလႈၸဝ်ႈၶုၼ်ၽၢႆႇၼူိဝ်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉ သၢႆၶိူဝ်းၶုၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸႃႇပၼမၼ်းၸဝ်ႈၼၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈပိူင်ၼႂ်းႁၢင်ႈၼႂ်းေႁႃ
ပၢင်ၸႃႇပၼၸဝ်ႈၼၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉေၸးတီးလူင် ပွၵ်ႉၽရသိင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 3 ၶိုၼ်း 4 ဝၼ်းေသ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူႇေၸႃႇၽဝ်ၾႆး တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ႁၢႆးယႃႈ ၼ်ႂးဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ   
ၸဝ်ႈၼၢင်းဝၢင်းၶၼႃး သိင်ႁႃရႃႊ -  ဢယုထယႃး (วรางคนา สิงหรา ณ .อยุธยา) ၽူႈပဵၼ်လၢၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်း ဝိလႆးဝၼ်း လၢတ်ႈႄၼၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၸဝ်ႈၼၢင်းလႆႈ လုသဵင်ႈၵႂႃႇယွၼ်ႉလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ် မီးမၢၵ်ႇႁဵင်းလမ်းသႆႈ တီႈႁူင်းယႃၵုင်းထဵပ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ဢႃႇယု 83 ပီ ၸဝ်ႈၼၢင်းဝိလႆႈဝၼ်း လႆႈႁပ်ႉၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၽရၢင်ႇသဵတ်ႈသ်ေသ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၢင်းၸွမ်းႁိူဝ်းမိၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် BOAC  မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉသ် ၊ ၸဝ်ႈၼၢင်း ဢမ်ႇမီးၼႃႈေႁႃေတႃႁိူၼ်း ၊ ႁဵတ်းသၢဝ်လူင်မႃးေတႃႇၸူဝ်ႈ ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႇသိုပ်ႇသွၼ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ ၶိူဝ်းႁိူဝ်းေသ ၸဝ်ႈၸၢႆးဝိရယုတ်ႉ ၼ- ၵဵင်းမႆႇ  (เจ้าวิระยุทธ ณ. เชียงใหม่)  ဢၼ်ပဵၼ်ၼွင်ႉၸႆၢး ေၵႃႉလိုၼ်းသုတ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းဝိလႆးဝၼ်းေၵႃႈ  လၢတ်ႈႄၼၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၶဝ်မီးပီႈၼွင်ႉ 5 ေၵႃႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်းထူၼ်ႈသွင် ေပႃႈႄမႈပဵၼ်  ၸဝ်ႈဢိၼ်ႊထၼုၼ်း - ၵဵင်းမႆႇ (เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่) ႄလႈ ၸဝ်ႈၼၢင်း သုၶၼ်ႊထႃး - ၵဵင်းမႆႇ (เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่) ၸဝ်ႈဢိၼ်ႊထၼုၼ်း သမ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၵႅဝ်ႈၼဝရတ်ႉ  ႄလႈ မွမ်ႇဝူဝ်ၶဵဝ် ။  ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၶၼ်ႊထႃႊၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ၸဝ်ႈၵွၼ်ႈၵႅဝ်ႈဢိၼ်ႊထလႅင်ႇ (ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် တူၼ်ထိ 40)   ႄလႈ ၸဝ်ႈႄမႈဝူဝ်တိပ်ႉလူင် ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်  ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ ပဵၼ်လၢၼ်ဢွၵ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉတင်းသွင်ၽၢႆႇ ႄတႉႄတႉ ။
မၼ်းၸဝ်ႈၼၢင်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၵိူတ်ႇယႂ်ႇတီႈ ၵဵင်းမႆႇေသတႃႉေၵႃႈ ယင်းမီးၸႂ်ၼွင်ႇႁၵ်ႉပႅင်း ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉ သၢႆၶိူဝ်းၵဵင်းတုင်ႄလႈ လႆႈမိူဝ်းဢႅဝ်ႇႄလႇသူႇၸႂ်းၶိုၼ်းတီႈၵဵင်းတုင် ၊ တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇလိုမ်းၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်း ႁိူၼ်းၽၢႆႇၸဝ်ႈပူႇ ။  ပၢင်ၸႃႇပၼ ဢၼ်ၼႆႉႄတႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်းၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၸုမ်း ။ ၵူၺ်းမီး ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၶဝ်မႃးႁူမ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းပၢင်ၸႃႇပၼႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်သၢႆပီႈသၢႆၼွင်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸဝ်ႈယိင်း ၽိပ်ႉၽႃး ၊ ၸဝ်ႈၼုမ်ႇ မင်းရၢႆး  ၊ ၸဝ်ႈၼွႆႉ မင်းရၢႆး ၊ ၸဝ်ႈၼၢင်းတွင်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။
ၸုမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၢတ်ႉတသိၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇေၵႃႈ ဢဝ်တင်း တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်း မႃးပူႇေၸႃႇၵၼ်ႇေတႃး သူင်ႇသင်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼၢင်း ။
ၸဝ်ႈၶူးဝႃးလူင် ၽရၽူမ်ႊမူင်းၶူင်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ - ဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈသီၸွမ်ထွင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ သၢင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈတင်းလၢႆ မႃးၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတင်းသႃႇသၼႃႇ ေႁႃးြတႃးႄၽၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ်ပၼ် ။

ၸၢႆးလူင် ၽူႈၵဵပ်းတွမ် လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႇ ၼႂ်းႁၢင်ႈေႁႃၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈႄၼၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ -မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ဢၼ်ၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၸိူဝ်ႉသၢႆၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ၊ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉေသ ၸင်ႇလႆႈလုၵ်ႉၵဵင်းတုင်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼၢင်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူႇေၸႃႇၽဝ်ၾႆး ၸဝ်ႈၼၢင်း ဝိလႆးဝၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  3 မူင်းၶိုင်ႈေသ ၵွင်လုပ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼၢင်းၼၼ်ႉ ေတဢဝ်ၵႂႃႇင်ေၵႃႇဢုတ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်း ဝတ်ႉသူၼ်တွၵ်ႇ ဢၼ်မီးၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ် မိူင်းလၢၼ်ႉၼႃး ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ေပႃးေတလႆႈႁုၸၵ်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဵင်းတုင် ႄလႈ ၸဝ်ႈၵဵင်းမႆႇ  ဢၼ်မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ ပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉၵၼ်မႃး ၼႆၼၼ်ႉေသၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး ၸင်ႇလႆႈေပႃႉထႆႇ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ႄၼပၼ်ၼႆၶႃႈေဢႃႈ ။ 

 ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 9/8/2017ขับเคลื่อนโดย Blogger.