ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈတိၺွပ်းယႃႈမ သၢဝ်းလၢၼ်ႉပၢႆ ဢိၵ်ႈတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်ႇမဵဝ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိူင်ႈမိုဝ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 9/8/2017

လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႅမ်ႈမွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁႆးသေတိလႆႈယႃႈမႃႉ ယႃႈၾိၼ်ႇ ၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵွင်ႈပွတ်းၵွင်ႈယၢဝ်း၊  ငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶူဝ်းၶမ်းဢၼ်တိုဝ်းႁွႆႈ


ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ - တီႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၵျသီး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁႆး ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း ( 30 ) ၸေႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ  ၼႂ်းႁိူၼ်း ( 4 ) လင်ၼၼ်ႉ သွၵ်ႈႁၼ်တိၺွပ်း လႆႈ ယႃႈမႃႉယႃႈၾိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ  ၶူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈတၢင်ႇၸိူဝ်းတၢင်ႇပိူင်  

ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၸိုင်ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈမၢႆ WY ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင် 85 ထူင် တင်းသဵင်ႈ မီးမဵတ်ႉယႃႈမ မွၵ်ႈ 2 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵွၼ်ႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 26 ၵွၼ်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်း 9 ၸမ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵီႇလူဝ်ႇ မဵတ်ႉယႃႈ ဢႅတ်ႇတႅတ်ႇသီႇ 6 ၸမ်ႈ  ၼိုင်ႈသႅၼ် ၵၾိၼ်ႊ 5 ထူင် ယႃႈလမ် 1 ၸမ်ႈ 5 ၵီႇလူဝ်ႇ ယႃႈၵႅတ်ႇတမိၼ်း ၼမ်ႉၼၵ်း 1 ၵီႇလူဝ်ႇ ယႃႈ ဢၢႆႉသ် ICE  199 ၵီႇလူဝ်ႇ
ငိုၼ်းထႆး 18 သႅၼ် ငိုၼ်းၶႄႇ 1 မိုၼ်ႇ ယူၼ် ၶွၼ်ႉတွၵ်ႇမိၵ်ႈၸုမ်ႈယႃႈမႃႉ  70 ဢၼ်
ၶွၼ်ႉတွၵ်ႇ မိၵ်ႈၸုမ်ႈ 999  2 ဢၼ် ၵွင်ႈယၢဝ်း  2 လဝ်း လႄႈ ၵွင်ႈပွတ်း လဝ်း
ႁၼ်ပႃးတင်း ၶူဝ်းၶမ်းဢၼ်ႁွႆႈတိုဝ်းၵူႈသႅၼ်း လႄႈတင်းလူတ်ႉ Vigo Hilux 3 လမ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း 4 လင် တင်းသဵင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵျၶီး ( ဢႃႇယု - 27 ပီ ) ၵျႁႄး ( ဢႃႇယု 52 ပီ ) ၼႃႇဢူႇ ( ဢႃႇယု 35 ပီ ) ၵျႁႄး ( ဢႃႇယု 35 ပီ ) သေတိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွပ်ႇထၢမ်သပ်းသေး တႃႇတေလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢႆမီႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တႃႇတေ ၶူၼ်ႉၶႆႈတႆႇငိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃးၼႂ်း လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.