ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၊ မီးၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 6/9/2017

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ - မၢၼ်ႉၵၢင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ - မၢၼ်ႉၵၢင်ၶဝ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးယီႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႈ တႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် သပ်းသေးတူၺ်း ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ - ဝၢႆးသေပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ - 88 ၶဝ် လုၵ်ႉတင်းမူႇၸေႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸုမ်းပျီႇတုသိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၽဵဝ်ႈသိမ်းၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် ၽဵဝ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တီႈႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႆယၢၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽဵဝ်ႈသိမ်းလႆႈထႅင်ႈ မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတၼ်းတႅၵ်ႇ ထႅင်ႈ 3 လုၵ်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ဢၢပ်ႈတေပဵၼ် ႁွႆးမိုဝ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဝၼ်းဢၼ်မၢၵ်ႇတေတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေမႃးၶျႃးလိုဝ်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသေငွႆးတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး သမ်ႉၵႂႃႇ တိူဝ်ႉ ၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ လႆႈလုတၢႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ


ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းၸမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇတေပႆၵေႃႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေမူၼ်ႉမေးၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉသူၺ်ႇလီႇၼႆလႄႈၾႆးၾႃႉ လပ်းဝႆႉ တႃႇသီႇဝၼ်း ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထိၸင်ႇတေႇလႅင်းၶိုၼ်း ။ ၼႂ်းၵႄႈၾႆးလပ်းသိင်ႇၼႆႉ ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းသေမႃးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယႃႉၵဝ်းၵၼ် ။ လွင်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းတပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် မႃးမီးဝႆႉတီႈႁိမ်း ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မွၵ်ႈ 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၼႆႉၵေႃႈ ထႅမ်ႁႂ်ႈၶဝ် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မီးပၢင်တိုၵ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
တီးၼႂ်းၶၢဝ်ႇ Lashio Media ၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 2    ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတီၵ်ႇၵႂႃႇတီႈႁိမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈမၢႆ 3 ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1355780214520856&set=pcb.1355780631187481&type=3&theater

ขับเคลื่อนโดย Blogger.