ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ဢုင် ထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး   5/9/2017

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼီႈ  တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်မႃး ႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းသွၼ်ႉၵၼ်။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆး ဢၼ်ၵုမ်ႇပၼီႇၶုတ်းၶမ်းၶဝ် ထွၵ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ လႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁၢႆးလူင် သေ ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးပၢႆဢမ်ႇၵႃး ထူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး လုသုမ်းတင်းၼမ် တင်းလၢႆ  
Photo: Shan Farmers
ၸၢႆးၼုမ်ႇ  ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်း ႁၢင်ႉသဵင်တႆးဝႃႈ  -  တီႈၼိူဝ်လွႆ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵုမ်ႇပၼီႇ မွၵ်ႈ  9 ဢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶုတ်းၶမ်း လိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်းပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆလူင်းမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၾူၼ်/ ၼမ်ႉႁွင်ႈ သေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ သွင်ၼၼ်ႉ တႄႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင်၊    ယွၼ်ႉပဵၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽဵဝ်ႈသိမ်းသင်၊ ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၸွမ်းႁိူၼ်းၸွမ်းယေး   လႆႈႁၼ် ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင်ပဵၼ်သၢႆး ပေႃးတဵမ်လူင်ဝႆႉ။  
Photo: Shan Farmers
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းဢၼ်ၼႃႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ မီးမွၵ်ႇ သိပ်းလင်ပၢႆ   ယၢမ်းလဵဝ် ၵုမ်ႇပၼီႇၶဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႃးမႃးၽဵဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလီၶိုၼ်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်လုသုမ်း ဢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတုသိတ်ႉ လႄႈ ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၶဝ် ၵဵပ်းတွမ်ဝႆႉတႄႉ လင်ႁိူၼ်း 40 ပၢႆ ဢၢပ်ႈတေလႆႈၶၢႆႉသေ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၵေႃႈ လႆႈလုသုမ်းမွၵ်ႈ 400 ပၢႆဢေႇၵပၼ်ႁႃပျသၼႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငႃႇမၼ်း လႆႈပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ ၵူမ်ႇပၼီႇၶဝ် မႃးၶုတ်း ၶမ်းလႄႈ  ၶဝ်တေ ၵႂႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈၵုမ်ႇပၼီႇၶဝ် ၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈၶုတ်းၶမ်းသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈတႅၼ်းသၢႆႈယေႃႇ ပၼ် ၶိုၼ်း လွင်ႈဢၼ်လႆႈလုသုမ်း
Photo: Shan Farmers
ဢၼ်ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ (1) ႁႂ်ႈၵုမ်ႇပၼီႇၶဝ် ၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ (2 ) ႁႂ်ႈမေးၶူႈပၼ်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉႁွင်ႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ (3 ) ႁႂ်ႈမေးပၼ်ၶိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ( 4 ) ႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်း ႁိူၼ်း 40 လင် ဢၼ်လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးယၢဝ်း  ( 5 ) ႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်းဝတ်ႉၵျႂင်းလင်မႂ်ႇ ( 6 ) ႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်းပႃႇႁဵဝ်ႈသၢင်းၶျႅင်း ( 7 ) တႅၼ်းသၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈလုသုမ်းတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၼိုင်ႈဢေႇၵလႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး 2 သႅၼ် 5 မိုၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
Photo: Shan Farmers
လွင်ႈဢၼ်ၵုမ်ႇပၼီႇၶဝ် မႃးၶုတ်းၶမ်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းၼႆႉ မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2012 ၼီႈသေ ယွၼ်ႉမၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီ သၽႃႇဝဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉသေ သၢၼ်ၶတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈပီ 2014 ၼီႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တိုၵ်ႉပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပႃႇမႆႉလႄႈ မေႃႇႁိၼ်ႁေႈၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈငူပ်ႉငိၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇသေ မီးၶေႃႈၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၶုတ်းၶမ်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ထုင်းၵႂၢမ်းမီးဝႃႈ ပေႉတီႈလုမ်း သုမ်းတီႈပိူင် ၼႆၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇပၼီႇၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသေ ယင်းတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇၶုတ်းၶမ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ  

ขับเคลื่อนโดย Blogger.