ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽေးသၽႃႇဝၾူၼ်လူမ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

​ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 11/9/2017​ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၾူၼ်လူမ်လူမ်းလူင်တူၵ်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈထူမ်ႈပႃးၼႂ်းလွၵ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း​ထႅင်ႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼမ်ႉပႃႇ​ၽၢႆႇတင်းတူၵ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆလူင်းမႃး​လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်း​ယေး မၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇပွၵ်ႉၼႃႈႁွင်ႇ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်း ပွၵ်ႉ​ပေႃႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိႉ 15/9/2017 ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  (မိူဝ်ႈၼႆႉမွၵ်ႈ 7-8 မွင်းၵၢင်ၼႂ် မိူင်းလပ်းသိင်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ ၾူၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းမႃးႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁႃႇယႂ်ႇတၢၼ်ႇၼႆႉ​သေပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ မီးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း (စည်ပင်) မႃး​မႄးသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးႁွင်ႈ သမ်ႉၶုတ်းႁွင်ႈယႂ်ႇ 2​ႁွင်ႈသေ ဢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈမီးႁွင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၶုတ်းပၼ်ၶိုၼ်း​လႄႈ ၼမ်ႉဢၼ်လႆလူင်းမႃးၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်း​ၵေႃႈ လႆႈလႆလူင်း လူၼ်ႉၽင်ႇတၢင်းလူင်​သေ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းဝႅင်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ဢၼ်ႇယူႇၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၵူမ်ႇၼမ်ႉဢုင်လႅင်လႅင် သမ်ႉ​ပေႃးပဵင်းႁူဝ်ၶဝ်ႇလိူဝ်လိူဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉယူႇၼႆ​သေ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးလူလွမ်တူၺ်းပၼ်ၶိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈ​ၽေးၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈၼႆႉသေၵမ်းၼႆယဝ်ႉ၊
ဝၼ်းထိ 19-20/8/2016 မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းလူင်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး သွင်ၶိုၼ်းသွင်ဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း လႄႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းမႃးယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15.09.2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.