ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉထုၵ်ႇတိၺွပ်းတီႈမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 15/9/2017 ၼၼ်ႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇတီႈမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉသေထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉၶဝ်တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ၶဝ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသွင်ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမိၼ်းၸေႇယႃႇဢူးလႄႈၶုၼ်ႇလတ်ႉၼႆ RFA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈၼင်ႇၼႆ၊
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႆႉသေဢူးဢွင်ႇလႃႉထုၼ်းၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇမီႇတီႇယႃႇ လၢတ်ႈတီႈ RFA ဝႃႈယွၼ်ႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းထုၵ်ႇတိၺွပ်းဝႆႉလႄႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းတၢင်ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢူးၽေႇမိၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

ဢူးဢွင်ႇလႃႉထုၼ်းၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသွင်ၵေႃႉထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႆႉသေႁဝ်းၶႃႈၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉသေႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းပၢင်းလႃးတိတ်ႉၼႆသေတႃႉၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႆယဝ်ႉ

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမိၼ်းၸေႇယႃႇဢူးလႄႈၶုၼ်ႇလတ်ႉၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ဝႆႉၾႆႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း 17/09/2017
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.