ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မွၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင်လုမ်ႈၾႃႉ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မွၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင်လုမ်ႈၾႃႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးတီႈ ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၽၢႆႇတူၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်မီးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ARSA  ၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေယဝ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ မီးၵူၼ်းတၢႆ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မီးလွင်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်း  ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵလႃးပိၼ်ႇၵလီႇၶဝ် ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းမိူင်းဢီႇသလၢမ်ႇ/ မူႇသလိၼ်ႇၶဝ် ၸိၼႄးတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇၼိူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ( ယူႇဢႅၼ်ႇ ) ၶဝ်ၵေႃႈ ထတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ  မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ

ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃသုၼ်ၵၢင်ၶွၼ်ႇပႅၼ်းသျိၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ   မီးၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ပိုၼ်ပွႆႇပၼ်ထွမ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ တီႈၼႂ်းႁူင်းပွႆႇႁၢင်ႈသဵင် MRTV/ MITT / FM Radio ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း Social Media ၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပႂ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈ ၵႂၢမ်းမၼ်းၼၢင်း
ၼႂ်းပၢင်မွၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း မၼ်းၼၢင်းလႆႈဢဝ်လွင်ႈပၼ်ႁႃပျသၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈ ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းပၼ် လွင်ႈဝႃႈ  ဝၢႆးလင်လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉသေ တီႈတူင်ႇတၢင်ႇမွင်ႇ တေႃး ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပတိၶၢတ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉသင်ၸၢဝ်းမူႇသလိမ်ႇၶဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတင်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၼၼ်ႉ လီလႆႈႁႃၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ၼႂ်းပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးၸၢဝ်းမူႇသလိမ်ႇတင်းသဵင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမူႇသလိမ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇမီးပျသၼႃႇသေ ၵတ်းယဵၼ်ယူႇၵေႃႈမီး။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈထိုင် ႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁုထိုင်ဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈလိုပ်ႈႁေႃႈပႅတ်ႈ ၸၢဝ်းမူႇသလိမ်ႇ ပၼ်ႁႃၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ၽႃႇသႃႇ/သႃႇသၼႃႇ။ ပဵၼ်မႃးတီႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵူၺ်း။
 
မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ဢၼ်တူၵ်းၵိၼ်းယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၸၢဝ်းမူႇသလိမ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ မိူၼ်ႇၼင်ႇ မဵဝ်ႇ / ၶမီး / တၢႆးၼႅၵ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ တူၵ်းၵိၼ်းတေႉတေႉ တေလႆႈတူၺ်းထိုင်ပႃး သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်။  တေဢၢၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇ ယၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထတ်းထွင်ၶိုၼ်းသေ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁပ်ႉၶၢမ်ႇႁႂ်ႈၶဝ် ပွၵ်ႈမႃးယူႇၶိုၼ်း။ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈႁုလွင်ႈတေႉမၼ်းၼႆ ၶဝ်ႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႈ

မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃလႆႈ 18 လိူၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢႃႇယုၶၢဝ်း ယၢမ်း ဢၼ်လႆႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇယူႇ၊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီပၢႆ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်းၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈပူၵ်းပွင်၊ လွင်ႈတႃႇတေၶၢႆႉယၢင်ႈၸူး ၸိုင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ။ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။
ယွၼ်ႉၼႆ ၾၢၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ ၸုမ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ သင် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ် တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်သေ  ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပျသၼႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵလႃးပိၼ်ႇၵလီႇ ယူႇႁူမ်ႈ ၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိၼ်ႇၵလီႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၸႃႇ ၶဝ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင် လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၸႃႇတိမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းမိူင်းပင်းၵလႃးတေႉသျ်သေ လၵ်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ သွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊ ၵႆႉမီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်။ ထိုင်မိူဝ်ႈတူၼ်ႈလိူၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉမႃး  ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 30 ပၢႆ ၺႃးၸုမ်း ARSA ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၸႃႇၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း    ၵူၼ်းလႆႈလုတၢႆ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇ ။ မီးလွင်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းပိၼ်ႇၵလီႇၶဝ် ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်း ၶဝ်ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထိုင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈပၢင်ၶွမ်ႈၶတ်းၼႄၵၢင်ၸ်ႂတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ၶိုၼ်းသူးငမ်းယဵၼ် ၼူဝ်ႇပႄႇလ် ဢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉမႃး ၸုမ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ( ယူႇဢႅၼ်ႇ ) ၵေႃႈ ၸိၸမ်ႈႁႂ်ႈ ႁိပ်ႈ ၼႅတ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပျသၼႃႇ ဝႆးဝႆး ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
21.09.2017 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.