ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈလၢၼ်ၽူႈပၢႆႈယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၽူႈပၢႆႈၽေးတီႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် မွၵ်ႈ ႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈမၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ထႆး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႄႈသၢႆၼိဝ်း (Maesianews) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇပၵ်းပိူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈလႆႈမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈမၢႆမီႈမိူင်းတေႃႇမိူင်း ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်း ဝႃႈၼင်ႇၼႆလႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလွင်ႈၼႂ်းမိူင်း ၵရသူင်းမႁၢတ်ႇထႆးၶဝ် လႆႈထတ်းထွင်ပိုၼ်း တူဝ်ၶဝ်သေ ဢွၵ်ႇပၼ်မၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ထႆး တီႈၸေႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မီး 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီႊ 2017 ၼီႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶုၼ်ၵိတ်ႇသတႃႊ ပုၼ်းရၢတ်ႉ (นายกฤษฏา บุญราช) ၽူႈၵႂၢၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလွင်ႈၼႂ်းမိူင်း ၵရသူင်း မႁၢတ်ႇထႆး မႃးမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆး  တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႃးၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပေႃႈမႄႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပီထႆး 2542 ႁိုင်ၼၢၼ်းထိုင် 15 ပီႊ ၊ ၸိူဝ်းမီးလၵ်းထၢၼ်သၢၵ်ႈသေႇ ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ  တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 548 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်။
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်း 548 ၵေႃႉၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢင်ၵေႃႉလႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ (Scholarship) တႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ် တႃႇဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇႁဵၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်း။ ၼႂ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼႆႉ ၶုၼ်ၵိတ်ႇသတႃႊ ပုၼ်းရၢတ်ႉ လႆႈၵၢဝ်ႇ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လႄႈမေႃ ယူႇမေႃၵိၼ် ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်မေႃၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီၶွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၽွမ်ႉၵၼ် ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၵတိသႅတ်ႈၸႃႇ တေႃႇၼႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသေ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထႆး  ပိူဝ်ႈတႃႇၼေၽၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၵူၼ်းလီတေႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃ သရႃးၶူမ်း ၸေႊဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မီးၽူႈၵႂၢၼ်းၸေႊဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတၢင်းတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း NGO ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင် းၼမ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
21.09.2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.