ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁိၼေးသၢၼ်ၶတ်းဝႃႈ တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်

ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼႆႉ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA/SSPP လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၶဝ် သူင်ႇမႃး ၊ ဢၼ်မီးပႃး လွင်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပီ 2012 သေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၶဝ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼႆႉ ။
ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းတႅမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ သၢႆသိုၵ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶမယ 325 တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA/SSPP ၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ ၼႆသေတႃႉ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်မႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇ တၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  - လွင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းလႄႈ လွင်ႈႁႃတၢင်းၽိတ်း သႂ်ႇၼိူဝ် တပ်ႉ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၵူၺ်း။ တီႈတေႉမၼ်း ၼႂ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပီ 2012 ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ SSA/SSPP တေလႆႈယူႇဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး တပ်ႉၶဝ်ၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈလ်ႂၵေႃႈ ႁႂ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႆႈ ။ လွႆယွႆး ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၵဝ်ႇၶဝ်တိုၼ်းတူင်ႉၼိုင်မႃး သိပ်းပီပၢႆ ။ တပ်ႉမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးႁေပွၵ်ႈ ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 9 တပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တီႈၶဝ်ယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႈ။
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ပွၵ်ႈ ၊ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထူဝ်းသိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ် လွၼ်ႉလွၼ်ႉ၊ လွင်ႈၶဝ် ႁိၼႄးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ႁဵတ်းဢဝ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယူဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ သမ်ႉမႃးႁႃတၢင်း ၽိတ်း ႁိၼေးသႂ်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် လူတ်းယွမ်းတေႃႇၵၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈ ပီ 2012 ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်- ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းသဵင်ႇသေ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် တႃႇတေၶျေႃႉယွမ်း လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ တႃႇတေပူၵ်းပွင်ၼႃႈလိၼ်တူင်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆသေတႃႉ ယင်းပႆႇ ပႃႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊
တႃႇတေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၶဝ်လႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း UNFC  ဢၼ်မီးၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ  ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၼႂ်းသိုဝ်ႇဝႃႈ တေၵႂႃႇၸွမ်းၶေႃႈ တႅပ်းတတ်းၸုမ်း UNFC ၵူၺ်း။
ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈဝဵင်းပၢင်ၶမ်း ၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ဝ UWSA  မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးတႄႉဝႃႈ SSA/SSPP ယွၼ်းထွၼ်တူဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းၸုမ်း UNFC ။ တႃႇတေဢုပ်ႇ လွင်ႈ NCA ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တေၵႂႃႇလၢႆးလႂ်ၼႆ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29.09.2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.