ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်းရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇမႁႃႇၼႃႇယၵလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ


ၵဵင်းတုင်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပၢင်းဢဝ်ရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၽတ်ႉတၢၼ်ႇတ ဢႃႇၸေႇယ  ၶၢႆႉၵႂႃႇၸၢမ်ႇတီႈၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈ ထၢတ်ႈႁူဝ်သိူဝ် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၾႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ။
ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ( 1 ) မူင်း ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ / ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၶိုင်ပွင်ပၢင်ၸႃႇပၼ  ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၽတ်ႉတၢၼ်ႇတ ဢႃႇၸေႇယ  ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇမႁႃႇၼႃႇယၵလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လုလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈ ၶမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ပၢင်းဢဝ်ရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ  ၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈ ထၢတ်ႈႁူဝ်သိူဝ် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၾႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ။
ပၢင်ပွႆးပၢင်းၶၢႆႉသူင်ႇရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၽတ်ႉတၢၼ်ႇတ ဢႃႇၸေႇယ  ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  မီးၼႃႇယၵလူင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်  ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇ ၽတ်ႉတၼ်ႇတၵေႃးဝိတ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပႃးတင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်း  ငဝ်ႈၸိုင်ႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း တိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ  ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈလႄႈသင်၊ ၸုမ်းၵေႃးပၵၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸႃႇပၼၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း  မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈၽၢင်ၶုၼ်ၽီၶုၼ်သၢင် တေႇဝႃႇမိၼ်း ၊ ရႃႇၸႃႇမိၼ်း ႁပ်ႉပၢင်းယုၵ်ႉတၢင်ႇၼိူဝ် လူတ်ႉႁၢင်းသႃႇၵရဝဵတ်ႉလူင် ၊ ၸတ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းယႂ်ႇလူင်ႇလႄႈ   မီးၸဝ်ႈသြႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းထမ်ႇမၸၵျႃႇ ၊  တၵႃႇသထႃး ၊ ၸုမ်းယဵၼ်ႇငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵဵင်းတုင်  တင်းသဵင်ႈ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ။
ရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၽတ်ႉတၢၼ်ႇတ ဢႃႇၸေႇယၼႆႉ တေပၢင်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်းပၢႆသေ  ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ ၸင်ႇၵွႆႈ လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူႇၸေႃႇၽဝ်ၾႆး ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလေႃႉ ။
ၸူဝ်ႈၽွင်း ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၵိင်းယူႇဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼႆႉ တေမီး ပၢင်ထွမ်ႇလိၵ်ႈ ထွမ်ႇထမ်း ၸဝ်ႈၶူး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိုဝ်းလင်ၶဝ် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် မႃးႁေႃးတြႃး ၊ တေမီး ပၢင်ပွႆး ႁွင်ႈၵႂၢမ်းမွင်ၸႂ် မၢၵ်ႇၸူးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၊ တေမီးၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ မႃးမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ၽူႈမႃးပွႆး၊ တေမီးပႃး ထႅဝ်ၵၢတ်ႇၶၢႆတၢင်းၶၢႆၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၽတ်ႉတၢၼ်ႇတ ဢႃႇၸေႇယၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိ ထမ်ႇမေႃးထယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၊ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈ ၽတ်တၼ်ႇတ ဢၽိတၸ မႁႃႇရထၵုရု တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၼ်ႇမႃႇ၊ ပဵၼ်ပႃးတင်း ၸဝ်ႈသြႃႇမႁႃႇၼႃႇယၵလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈထမ်းၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 71 ပီ ။ လႆႈလုလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဢႃႇယု ၸဝ်ႈလႆႈ 91 ၸွမ်းလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၸရႃႇတၢင်းထဝ်ႈ  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


Photo: LedNoom Mang Raie
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19.09.2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.