ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တႅပ်းတတ်းတႃႇတေႁူမ်ႈပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ်

10/30/2560 08:52:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 30/10/2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ပီ 2017 ၼီႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိ...

ပၢင်ၽိုၵ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 1

10/29/2560 09:51:00 หลังเที่ยง

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29/10/2017 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး   မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉငဝ်ႈပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းဝႃႈၼႆ

ၾႆးမႆႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ႁိူၼ်း 7 လင် ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး

10/29/2560 09:39:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 29/10/2017 ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈဝဵင်း လ...

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်း တီႈတႃႈလိူဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တူၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး လုသုမ်းၼမ်

10/24/2560 09:07:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/10/2017 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးယွင်း ၸေႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ...

ၶေႃႈလီၾၢင်ႉၵႅမ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတူၼ်ထိ 9

10/23/2560 10:06:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/10/2017 ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်  10   ပီ 2017 ၼီႈ ( ဝၼ်းၽတ်း ) ၼႆႉ မိူင်းထႆးတေၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ပူႇၸေႃႇၽဝ်ၾႆး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉ ၊ လုတၢႆၵႂႃႇတင်းသွင်ၵေႃႉ

10/21/2560 09:43:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 21/10/2017 ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ...

ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းၽေးၵႃးပိၼ်ႈ ၊ တၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ

10/19/2560 09:22:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 19/10/2017 ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸေ...

ႁုပ်ႉႁၼ်ငိုၼ်းၸေႈၶႅပ်းဝႂ်မိုၼ်ႇ ဢၼ်ပွမ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

10/19/2560 02:31:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းပွမ် ဢၼ်ပဵ...

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ၊ လုၵ်ႈလဵင်ႉလုၵ်ႈၸၢင်ႈ လိုဝ်ႈ ယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 ဝၼ်းၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထိ 9

10/17/2560 02:53:00 ก่อนเที่ยง

တီႈၼႂ်းၶၢဝ်ႇ   Thai PBS တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ ( ဝၼ်းၽတ်း ) ၼႆႉ မိူင်းထႆးတေၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼႃႉသၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူႇၸေႃႇ...

သမႃးၶူမ်ႊပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ လိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

10/08/2560 11:06:00 หลังเที่ยง

ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ သမႃးၶူမ်း Association   ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူ...

ၾႆးမႆႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းၼၢႆး

10/07/2560 09:49:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်း...

လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ထၢမ်ၶၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ

10/03/2560 09:28:00 หลังเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ DVB   တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်လႄႈ ဢဝ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.