ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းၽေးၵႃးပိၼ်ႈ ၊ တၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 19/10/2017

ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးၵၼ်ႇတေႃး တၢင်ႇဝၢၼ်ႈသေ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈ လႄႈ လုတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ ။
Photo : Sai Lern
ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼႂ်ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈမူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးၶဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပွႆးၵၼ်ႇတေႃး သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီဝၢၼ်ႈၵွင်းၵႄးဢီႇ ၼၼ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း သမ်ႉမႃးၺႃးၽေး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်း ၊ မီးၵူၼ်းတၢႆတင်း ၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၼႆလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၸႂ်းတူၺ်း ၶဝ်ၵမ်းလဵဝ် ။

Sai Wan Leng Kham 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵႄးဢီႇၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး။ ပေႃးၶီႇၵႃးၵေႃႈ တေႁိုင်မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ။ ၵႃးဢၼ်ၶဝ်ၶီႇမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ၊ ပဵၼ်လူတ်ႉထူဝ်ႈ ( ထေႃႇလၵျီႇ ) ဢၼ်ပိူၼ်ႈမေးၵွပ်ႈဝႆႉ တႃႇတၢင်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇသၢႆးၵူၺ်း ၊ လူတ်ႉၵေႃႈၵဝ်ႇႁေ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈလီ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဝႃႈ  ၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၵမ်ႉဢွၼ်ႇၼိုင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႆသင်ၼႆ သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်း ၊ မိူဝ်ႈႁေႃႈမႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၊ ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ႁွပ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉ  ဢဝ်ၸၢၵ်ႈ မၼ်းၵွႆသေ လႆႈပိၼ်ႈလူင်ၵႂႃႇ ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၊ ၸဵပ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၸႅတ်ႈထမ်ဝႆႉယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.