ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ၽိုၵ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 1

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29/10/2017 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး  မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉငဝ်ႈပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းဝႃႈၼႆ
   ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး သဵၼ်ႈတၢင်းလမ်းလုၵ်ႈၵႃး  ၶွင်း 5
ၸေႈတွၼ်ႈလမ်းလုၵ်ႈၵႃး  ၸေးဝဵင်းပႃႇထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ
လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈမႃးသုင်းသွမ်းသေဢမ်ႇၵႃး သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၵေႃႈလႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉႁၼ်တိုၵ်း
သူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မေႃသွၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈဢွၼ်သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်
ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းဝႃႈၼႆ  ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၶဝ်ႈတွပ်ႇတႃႇ 27 ၵေႃႉသေ
တေႇပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်းဝႃႈၼႆ
ၸၢႆးၼုမ်ႇ  ထုင်ႉႁႆး  ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး   လၢတ်ႈၼေၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး
ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း  1 ၼႆႉၵေႃႈမီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းထုိင်ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေ
လႆႈပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃးၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈႁူႉဝႃႈဢၼ်လႆႈသွၼ်
ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉထိုင်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆသေလႄႈၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး
တေလႆႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၼႆသေဢမ်ႇၵႃးၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈပဵၼ်
ႁႅင်းၸႂ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ  သင်ဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉလႂ်တွပ်ႇလႆႈထီႉ 1 တေမီးငိုၼ်းၼမ်ႉၸႂ်
တွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း 500  သင်တွပ်ႇလႆႈထီႉ 2 ၸိုင်လႆႈ 300 သင်တွပ်ႇလႆႈထီႉ 3 ၸိုင် 200 လႄႈသင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တွပ်ႇလႆႈထီႉ 4 ထီႉ 5 ၶိုၼ်ႈၵွႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈတေမီးငိုၼ်းၼမ်ႉၸႂ်တွၼ်ႈ
ပၼ်ၵေႃႉ 50 ဝႃႈၼႆ
 
လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃးၸၢႆးၼုမ်ႇ  ထုင်ႉႁႆး  သိုပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ပေႃႈမႄႈ
လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ဢွၼ်ၵၼ်မေႃႁူႉပွင်ႇလွင်ႈၵႃႈၶၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လုၵ်ႈ
လၢၼ်မႃးႁဵၼ်းယႂ်ႇၼမ်သေၵမ်းဝႃႈၼႆ ၸၢႆးၼုမ်ႇ  ထုင်ႉႁႆး ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇ
လိၵ်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တႃႇတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်ႈႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်
တႆး  ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ထိုင်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉသေ ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ထိုင်ပီႈၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး  သၼ်လွႆတွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၢဝ်း
ၶိူဝ်းတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ  တေႉတေႉယူႇလွင်ႈဢၼ်ယုမ်ႇယမ်ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသေ
ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးလႄႈၶတ်းၸႂ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉဝႃႈၼႆယူႇ။


 ၵေႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/10/2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.