ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ၊ လုၵ်ႈလဵင်ႉလုၵ်ႈၸၢင်ႈ လိုဝ်ႈ ယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 ဝၼ်းၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထိ 9

တီႈၼႂ်းၶၢဝ်ႇ  Thai PBS တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ ( ဝၼ်းၽတ်း ) ၼႆႉ မိူင်းထႆးတေၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼႃႉသၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူႇၸေႃႇၽဝ်ၾႆး ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထိ ( 9 ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร မႁႃႇၽူႈမိၽူၼ်းဢတုလ်ယတဵတ်ႇ ပရူမ်ႊၼၢတ်ႉပေႃၽိတ်ႉ  ၼႆလႄႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင်  ၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ် ယင်ႉလိုဝ်ႈပၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ။
นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช  ၽူႈထတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်  ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ-  ပုၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလဵင်ႉလုၵ်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး တင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်  တေလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းမွၵ်ႇမႆႉၸၼ်  ၼပ်ႉယမ်ၵႃႇရဝ ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူႇၸေႃႇၽဝ်ၾႆး ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထိ 9  ၼႆလႄႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈထိုင် ၽူႈၸၢင်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်းၶဝ်ဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ပၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်း။
ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈပိူင် ႁၢင်ႈႁေႃတေႃၶမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶမ်ႇ လမ်ႇလွင်ႈ၊ ၼႄပႃးတင်းလွင်ႈလႆႈၼပ်ႉယမ်၊ ၼႄလွင်ႈၶွပ်ႈၸႂ်ယိၼ်းလီထိုင်ၵုင်ႇမုၼ်ၵေးၸူး ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်းလႄႈ  တေမီးပၢင်ၸႃႇပၼ ၵႃႇရဝ သူင်ႇသင်ႇ ၽွမ်ႉၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈ တင်းမိူင်း၊ သင်ဝႃႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈတွင်ႈထၢမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလူလွမ်တူၺ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 1546 ၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႆၶႃႈ။
 ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶိူဝ်းႁိူၼ်းၸၵ်ႉၵရီႊ တူၼ်ထိ 9 ၸဝ်ႈမႁႃႇၽူႈမိၽူၼ်းဢတုလ်ယတဵတ်ႇၼႆႉ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ( 70 ) ပီပၢႆသေ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2016 ၼီႈ။ ဝၼ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ သဵင်ႈၵၢမ်ႇ ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 လႄႈ တင်း ဝၼ်းဢၼ်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၼႆႉ မိူင်းထႆး လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸႆးဢွင်ႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။
ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းမွင်ၸႂ်လူင် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈလႄႈ  ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်။
မိူၼ်ၼင်ႇ ယေးငိုၼ်း ( ပၢၼ်ႇ - ထထႃးၶၢၼ်း ) ၵူႈတီႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး တေႁပ်းဢိုတ်းဝႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း။
လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  7 Eleven ဢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢိုတ်းသေပွၵ်ႈသေ ပိုတ်ႇၶၢႆပၼ် 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ 26 မႃး တေႁပ်းဢိုတ်းဝႆႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် 12 မူင်း ( တဵင်ႈၶိုၼ်း ) ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 17/10/2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.