ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ႁိူၼ်း 7 လင် ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 29/10/2017

ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈဝဵင်း လူင်တူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မီးလွင်ႉၾႆးမႆႈလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼး လႆႈလုသုမ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 7 လင်
Photo : Oo Taunggyi

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼေႃႇရထႃႇ ပွၵ်ႉၶျၢၼ်းမျတႃႇသီႇ ( ခ်မ္းျမသာစည္ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးမႆႈတႄႉၸိုင် မၼ်းပဵၼ်ယၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉ  ပုၼ်ႈတႃႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝ်ထၢတ်ႈယၢမ်း လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် မႃးလေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉ သင်ႇဢမ်ႇတေႃႇသေ  လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးမႆႈၽူင်ႉတႅၵ်ႇၵႂႃႇ လင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢိပ်ႉၸမ်ၵၼ်ၼႃႇလႄႈ  ၸင်ႇလႆႈလၢမ်းမႆႈၵႂႃႇႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းလၢႆလၢႆလင်  
Photo : Oo Taunggyi 
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  လူတ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး 10 လမ်း ထူဝ်ႈတၢင်ႇၼမ်ႉ 50 ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ၶႄမွတ်ႇလႄႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်း  ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လင်ႁိူၼ်းတႄႉ ပႃးၵႂႃႇ မွၵ်ႈ ( 7  ) လင် ႁိူၼ်းတိုၵ်ႈဢုတ်ႇ 2 ၸၼ်ႉၵေႃႈပႃး ႁိူၼ်းၽႃလၢႆးလူင်ႇၵေႃႈပႃး   ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁုၸၵ်းၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ၾႆးတႄႇမႆႈဢွၼ်တၢင်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ Kanbawza Tai News  တႄႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ  ၾႆးတင်ႈတႄႇမႆႈတီႈ မၢႆႁိူၼ်း 249 သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼေႃႇရထႃႇ ပွၵ်ႉၶျၢၼ်းမျတႃႇသီႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊  ၵူၼ်းၶႄမွတ်ႇၾႆး  လုတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ   ႁိူၼ်းဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး မီး 6 လင် ဝႃႈၼႆၶႃႈ။

တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်မႃး ၵႆႉပဵၼ်ၾႆးမႆႈတီႈႁိူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းႁူင်း ၾႆး မိၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ  ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၵႆႉတူၵ်းမႃးၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၵႄႈၵူၼ်းၼမ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.