ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶေႃႈလီၾၢင်ႉၵႅမ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတူၼ်ထိ 9

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/10/2017

ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ် 10 ပီ 2017 ၼီႈ ( ဝၼ်းၽတ်း ) ၼႆႉ မိူင်းထႆးတေၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ပူႇၸေႃႇၽဝ်ၾႆး ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထိ 9 ၸဝ်ႈ มหาภูมิพลอดุลยเดช တီႈၵၢင်ပၢင်လူင် သၼၢမ်လူင်ၵုင်းထဵပ်ႇ ဢိပ်ႇလူၺ်ႈ ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈ ၵူႈၸေႈဝဵင်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးပၵ်းပိူင် ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉ ၶေႃႈၾၢင်ႉၵႅမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း
ၶေႃႈၾၢင်ႉၵႅမ်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈထိ - 1) လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ လႄႈ ၵၢၼ်တႅင်ႇတူဝ်  ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး သိူဝ်ႈသျတ်ႉသီလမ် ၵူၼ်ၶႃယၢဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၼုင်ႈၵူၼ်ၵျိၼ်း  သႂ်ႇသွၵ်းတိၼ်သီလမ်
ပေႃးပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း သိူဝ်ႈသီလမ် ဢမ်ႇႁတ်ႉတူဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၼိုင်ႈသိူဝ်ၶႅၼ်ပိတ်း လႄႈ သိူဝ်ႈသၢႆလဵဝ်၊ ၼုင်ႈသိၼ်ႈတူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵရပူင်း ( ၵႃႇဝုၼ်ႇ ) သီလမ် ဢၼ်ယၢဝ်းပူၼ်ႉႁူဝ်ၶဝ်ႇ ၶႅပ်းတိၼ်သွၵ်းတိၼ်သီလမ် ဢမ်ႇသူၼ်ႈသုင်၊ ၶေႃႈထိ 2 ) ပေႃးပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၸိုင် ၼုင်ႈၶူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဵမ်ၸုမ်ႇ

ၶေႃႈထိ 3 ) ၶူဝ်းၶွင်ၵႅမ်တူဝ်  ပႃးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်  ပႃးဢီႈယႃ / ၼမ်ႉၵိၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉ တႃႇသေႇ ပေႃးပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈမၢႆၾူၼ်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ သႂ်ႇထွင်းၶဝ်ဝႆႉ
ၶေႃႈထိ 4 ) ႁႂ်ႈႁုဝႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတေပိၵ်ႉတၢင်းလၢႆလၢႆသၢႆ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၶီႇလူတ်ႉႁပ်ႉသူင်ႇ ဢဝ်

ၶေႃႈထိ 5 ) တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၸွင်ႈလၢႆးလဵၼ်းမီးသီမႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွင်ႈ သီလမ်  ဢမ်ႇၼၼ် သီၶၢဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သီမုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ

ၶေႃႈထိ 6 ) တေဢမ်ႇလႆႈ ႁုၼ်ႉသႅၼ်ႇသဵင် သူင်ႇၽရၸရိူၼ်း ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇလႅပ်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ 
ၶေႃႈထိ 7 ) တေဢမ်ႇလႆႈ ယုၵ်ႉ ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်/ ထူဝ်းရသပ်း ထႆႇႁၢင်ႈၸၼ် Zelfi ၽွင်းမိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈလဵပ်ႈႁေႃၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း
ၶေႃႈထိ 8 ) လွင်ႈၶဝ်ႈထႅဝ် ဝၢင်းလူႇ မွၵ်ႇမႆႉၸၼ်ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈၶပ်ႉပဵၼ်  9 ထႅဝ် ၼိုင်ႈထႅဝ် မီး ၵူၼ်း 9 ၵေႃႉ   တေလႆႈပႆမႃး ၵမ်းၵေႃႉၵေႃႉသေ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လၢတ်ႈသင်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ် တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် မွၵ်ႇမႆႉၸၼ် ပေႃးမႃးထိုင် ၼႃႈပၢၼ်ႉမွၵ်ႇ ႁႂ်ႈတၵ်ႉယမ် သေ ၸင်ႇဝၢင်း ပေႃးဝၢင်းမွၵ်ႇယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတၵ်ႉယမ်သေ ဢွၵ်ႇမႃး ၽၢႆႇသၢႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇၶႂႃ။ တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ/ပပ်ႉလိၵ်ႈ တီႈမၢႆတွင်းပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း ၼႆၶႃႈ ။ 

ၶေႃႈထိ 9 ) ဢၼ်ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈထႅင်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈထိုမ်ႈတူၵ်းယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇ ထွၵ်ႇၼႂ်းၵူၺ်ယိူဝ်ႇ ၵူၺ်ယုၵ်းယၢၵ်း၊ ပေႃးပဵၼ် လႆႈ ႁႂ်ႈဢဝ်မိူဝ်းထွၵ်ႇ ၶိုၼ်းတီႈ ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။  ဢမ်ႇလီပႃးမႃး  မိတ်ႈၵိမ်းႁႆး မဵဝ်းဢၼ်မီးၶူမ်းလႅမ်  

ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢင်းၼွပ်ႇမွၵ်ႇမႆႉၸၼ်ၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈ တေပိူင်ႈ ၵၼ် ဢိတ်းဢိတ်း လူဝ်ႇလႆႈထွမ်ႇၸွမ်း ပေႃႈလူင် / မႄႈလူင် ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ / ၽူႈၼမ်းၸုမ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းသေၵႂႃႇ ၸွမ်းၶၢဝ်းယမ်းၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.