ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ထၢမ်ၶၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ


ၶၢဝ်ႇ DVB  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်လႄႈ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇထၢမ်ၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ
ၶုၼ်ႇဝႃႇသူဝ်ႇ ၵေႃႉလႆႈႁူပ်ႉႁၼ် သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼၼ်ႉ  လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၼ်းၸၢႆးလႆႈၵႂႃႇႁၼ် သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၼင်ႈၵိၼ်ထူဝ်ႇၽူးယူႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ
  ၸဝ်ႈတၢင်းၶၢႆလၢတ်ႈဝႃႈ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼႆႉ လူဝ်ႇငိုၼ်းလႄႈ ၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈၶဝ် ဢၢပ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းထၢမ်ဝႃႈ ယဝ်ႉယွၵ်ႇလဵၼ်ႈ ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထၢမ်ၵႂႃႇထၢမ်မႃး  ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ မေးၼၢင်းမၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ ၶႂ်ႈၵႂႃႇယႃတူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်း လႄႈ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ထၢမ်ပၼ်မၼ်းသေ  ယွၼ်းငိုၼ်း သီႇသႅၼ်ပျႃး
 
မေးမၼ်းၼၢင်း မီးယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်သင်တႄႉဢမ်ႇႁု ၵူၺ်းၵႃႈ ၼိူဝ်ႉၼင်ၽိူၵ်ႇသိူၵ်ႇလိူၵ်ႇဝႆႉ ထၢမ်ဝႃႈ တေၵႂႃႇယႃတီႈလႂ် ၽူဝ်မၼ်းၵေႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ တေၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ ဢၼ်တႆႈတဵၼ်းတႆႈဢၢင်း
ၶုၼ်ႇဝႃႇသူဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၵႂႃႇဝႃႈ  ၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်လုၵ်ႈၶဝ် ထၢမ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ၸိူင်ႉ ၼႆ   ပေႃးမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႉတေႉၸိုင် တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၶဝ်ၼႆႉ မီးမုၵ်ႉၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ  လႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်းၼၼ်ႉ သေ ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄမေႃယႃၶဝ်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ 
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  တႃႇမၼ်းၼၼ်ႉ ငိုၼ်း 4 သႅၼ်ၼႆႉ ပၼ်လႆႈယူႇသေတႃႉ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ မီးပေႃႈမီးမႄႈယူႇလႄႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်မႃးလဵင်ႉၼႆသေ လႆႈလူႇ ငိုၼ်းပၼ်တႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ႁဵင်ပျႃး
 
ဝၢႆးသေ ၶဝ်ၽူဝ်မေးဢွၵ်ႇၵႂႃႇ   ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ထၢမ်ၶၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ၶုၼ်ႇဝႃႈသူဝ်ႇၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ် ၶဝ်လႄႈႁႃထၢမ်ၶၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ ၶဝ်ၽူဝ်မေးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇမွင်ႇတူဝ်း လႄႈ ၼၢင်းၶမ်းပႂႃႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၼွင်ယူၺ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ႇၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယုလႆႈ 7 လိူၼ် ၼႆယဝ်ႈ
ထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး မီးၵူၼ်းၵႂႃႇၸႂ်းယဵမ်ႈတီႈႁူင်းယႃသီႇသႅင်ႇ မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၽူဝ်မေး ၵႂႃႇမီးယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလီငမ်းယဝ်ႉသေ ႁၼ်ၼၢင်းမေႃယႃၶဝ် တိုၵ်ႉလုမ်းလႃးပၼ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢီး လူသေ ဢဝ်ၽႃႈဝႆ လႄႈ ၶူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးတွၼ်ႈၶဝ် မၢင်ၵေႃႉ မႃးပၼ်ငိုၼ်း ၸၢႆလႄႈ တင်းသဵင်ႈ လႆႈငိုၼ်း 3 – 4 မိုၼ်ႇ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈယဝ်ႈ


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 04.10.2017  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.