ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁုပ်ႉႁၼ်ငိုၼ်းၸေႈၶႅပ်းဝႂ်မိုၼ်ႇ ဢၼ်ပွမ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းပွမ် ဢၼ်ပဵၼ် ဝႂ်မိုၼ်ႇပျႃး မႃးသိုဝ်ႉ မႃးၸၢႆႇ တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်လႄႈၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၼမ်ႉၸၢင်ၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ

လုင်းၸၢႆးသေႃႇဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈ သဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် တီႈလၢၼ်ႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ လၢၼ်ႉသီႇတူႇ (  စည္သူ ) ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢတ်ႇလူင်  ပွၵ်ႉမၢႆ 5 ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူဝ်ႈမၼ်းဢဝ် ၶႅပ်းဝႂ်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ  ၸၢႆႇၵႃႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉသမ်ႉႁုဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ငိုၼ်းပွမ်ၼႆလႄႈ ၼႅတ်ႈသိုပ်ႇၾူၼ်းတီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်။ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ တိၺွပ်းမၼ်းသေ မိုဝ်းသွၵ်ႈတဝ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်း သမ်ႉလႆႈႁၼ်ထႅင်ႈ ၶႅပ်းဝႂ်မိုၼ်ႇ 7 ဝႂ် လႄႈ တင်းသဵင်ႈ တိလႆႈငိုၼ်းဝႂ်မိုၼ်ႇ ဢၼ်ပွမ် 8 ဝႂ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။
 
လုင်းၸၢႆးၸေႃႇဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းယိပ်းငိုၼ်းပွမ် မႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းဝိၼ်း ဢႃႇယု 36 ပီ ယူႇပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းထၢၵ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ၊  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မၼ်းယူႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 10 ပီ မီးတၢင်းၽိတ်းသေ ယၢမ်ႈတူၵ်းၶမ်ၶွၵ်ႈ၊ ထိုင်မႃး ပီ 2008 ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈယဝ်ႉသေ မႃးယူႇတီႈၼမ်ႉၸၢင်။ ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်တေႉတေႉတႄႉဢမ်ႇႁု ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် မၢပ်ႇမႂ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်ဢယေး ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ မၢႆမီႈယေးငိုၼ်းသေ တေပၼ်တၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ၊ ၽၢႆၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃထႅင်ႈ ငိူၼ်ႈငဝ်ႈ တီႈမႃးတီႈပႆ ငိုၼ်းဝႂ်ပွမ်ၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
 
လုင်းၸၢႆးၸေႃႇဝိၼ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ  ၼႂ်းဝၼ်းထိ 15 ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ  လႆႈႁပ်ႉမႅၼ်ႈၶႅပ်းဝႂ်မိုၼ်ႇ ငိုၼ်းပွမ်ဝႂ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆပႃၵေႃႉၼိုင်ႈပၼ်မႃး မိူဝ်ႈလႆႈႁုဝႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းပွမ်ၼႆ မၼ်းၵေႃႈၵႂႃႇလၢတ်ႈၶိုၼ်း ၵူၼ်းၶၢႆပႃၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵႆႈပၼ် ဝႂ်တေႉ မၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်
 
ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ငိုၼ်းၸေႈ ဝႂ်ႁႃႈႁဵင် ဢၼ်ပွမ်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉမႃး ငိုၼ်းဢၼ်ပွမ်လႄႈ ဢၼ်တေႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁုလႆႈပေႃးၼႆ ပေႃးပဵၼ်ငိုၼ်းတေႉ ၸေႈမၼ်း ႁမ်ႉၼႃႁေ ပေႃးဢၼ်ပွမ် ၸေႈမၼ်းတေဝၢင်သေ ႁမ်ႉၶႂ်ႈမိုၼ်ႈဝႆႉ သီမၼ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁိူဝ်ႈလိူဝ်သေ ဢၼ်တေႉ ပေႃးသွင်ႇတူၺ်း ၸိူၵ်ႈၼမ်ႉလႆ ၼႆၸိုင် တီႈဢၼ်တေႉ တေမီးတူဝ်လိၵ်ႈ၊ ဢၼ်ပွမ်တႄႉ တေ ဢမ်ႇမီး တူဝ်ၼပ်ႉမၢႆငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ပွမ်ၼၼ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈမူၼ်း လိူဝ်ဢၼ်တေႉ ၵွပ်ၼႆ ပေႃးလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းမႃး ထုၵ်ႇလီတူၺ်းလီလီသေ ၸင်ႇဢဝ် ပေႃးလႆႈမႃး ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ယေႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇတူၺ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈယဝ်ႈ          

         
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 19/10/2017                                                                                                                      
ขับเคลื่อนโดย Blogger.