ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉ ၊ လုတၢႆၵႂႃႇတင်းသွင်ၵေႃႉ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 21/10/2017

ၶၢဝ်ႇDVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈလူင်တွၵ်ႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ  ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉသေ လုတၢႆၵႂႃႇ ။
Photo : Ta'ang News
ၸဝ်ႈသြႃႇသေႃးပိတ ၽူႈၼမ်းၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢၵ်ၸႃႉ ဢိူင်ႇထႅဝ်လၢႆး ( ေရွာလွဲတိုက္နယ္ ) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉလိၼ်း မီးပွႆးႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶဝ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်။ သၢဝ်ဝၢၼ်ႈလွႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လူၺ်းဢေးၼၢင်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 20 ၼႆႉၵေႃႈ ဢၢင်ႈၵႂႃႇပွႆးၸွမ်းပိူၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႉတီႈသူၼ်ၼဵင်ႈသေ မိူဝ်းလၢႆႈၶူဝ်းတီႈႁိူၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်းသေ ဢဝ်ၶႃမၼ်း ပုတ်းလူင်ၵႂႃႇတင်းသွင်ၶွၼ်။ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လိူတ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇၼမ်ၼႃႇလႄႈ ပႆႇတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃ  မၼ်းၼၢင်းလႆႈသဵင်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ  ။ လူၺ်းဢေးၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလၵ်းလႅမ် ႁဵတ်းလဵင်ႉပေႃႈမႄႈတင်းသွင် ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
Photo : Ta'ang News
ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈလူင်တွၵ်ႇ တင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လႃႉၸိင်ႇ ၵႂႃႇသူၼ်ၼဵင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ လႆႈတၢႆတင်တီႈ ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ၽူင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၵၢင်ဝၼ်း ။ ပိူၼ်ႈၵူဝ်လႄႈၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၸမ်။ ထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းမႃး ၸင်ႇၵႂႃႇတူၺ်းလႄႈ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ပုမ်မၼ်းတႅၵ်ႇသေ လုတၢႆယူႇ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ၾင်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးပႅတ်ႈတီႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆၶႃႈ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝူဝ်းတူဝ်ၼိုင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေလုတၢႆၵႂႃႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈႁတ်းၵႂႃႇသူၼ်ၼဵင်ႈၵၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ လႄႈ တၵ်ႉသိုၵ်းလွႆ tnla ၶဝ် ၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်သေ ၵႆႉႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ် ။  သၢင်ႇဢမ်ႇတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးသေ လႆႈထူပ်းၽေး ၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.