ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်း တီႈတႃႈလိူဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တူၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး လုသုမ်းၼမ်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/10/2017

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးယွင်း ၸေႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်ႊႁႂ်ုႈၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်းၼႃးသေ  တူၼ်ႈၶဝ်ႈလုသုမ်းတင်းၼမ်
Photo: Photo credit : Tachileik News Agency / Thant Zin Latt
လူင်းတေးဝိတ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈၼ်ႂၸဝ်ႉၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉလိၼ်း လႄႈ ၼမ်ႉပႃႇသႃ လူၼ်ႉၼွင်းမႃးသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းထုင်ႉၼႃး  ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးယွင်း ဝၢၼ်ႈ ၼွင်မူၼ်း  လႄႈ ဝၢၼ်ႈယၼ်ႇၵိၼ်း  တူၼ်ႈၶဝ်ႈ သူၵ်းလိူင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢတ်ႇႁေပုမ်ႇဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မႅၼ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉလီပၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၼမ်ႉ ထူမ်ႈသဵင်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆလွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉ လွင်ႈလုသုမ်း ပႆႇႁုသဵၼ်ႈမၢႆသေတႃႉ ဢၢပ်ႈသုမ်းၼမ်တေႉတေႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
Photo: Photo credit : Tachileik News Agency / Thant Zin Latt
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇတႃႇၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလႄႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 4 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးယွင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်း ယၼ်ႇၵိၼ်း တႃႈၸၢင်ႉ ပၢင်ၶီႈႁဵပ်းဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၼႃးယွင်း လႆႈထူမ်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 30 ဢေႇၵ ဢၼ်လွင်ႈလႆပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၼႆႉ မီးႁိမ်း မွၵ်ႈ 3 ဢေႇၵ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ  
Photo: Photo credit : Tachileik News Agency / Thant Zin Latt
ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ဢူးၶုၼ်ႇသူဝ်းတူႇ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် လူင်းမႃးသပ်းသေး လွင်ႈလုသုမ်းသေ တိုၵ်ႉၶိုင်ပွင်ႁႃလၢႆးတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.