ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တႅပ်းတတ်းတႃႇတေႁူမ်ႈပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ်

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 30/10/2017
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ပီ 2017 ၼီႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် CEC  ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 14 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း တႃႇတေ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD။
                         ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်    လႄႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ                                      
လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈသင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းမုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် လႄႈသင်  ၊ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇတႆး ၽွမ်ႉၵၼ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶူး တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉထိုဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁေႃးတြႃးတီႈသႅၼ်ဝီသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႃႇ တီႇတႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်သေ မႃးတင်ႈ ပုင်းတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2 ပုင်းၸိုင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇတွတ်ႈပၼ် သေပုင်း ၼႆလႄႈ ပေႃးထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼီႈမႃး ၵူဝ်ႇတႆးလႆႈတူၵ်းသုမ်း ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၶဝ်ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေၽွမ်ႉပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ် ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ LOGO တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ)
မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေၽွမ်ႉၼႆၵေႃႈ ပေႃးထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ႁႂ်ႈ 2 ပႃႇတီႇ ၽႄၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၽႄၸေႈဝဵင်း ယႃႇႁႂ်ႈတုမ်ႉၵၼ်သေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈၵႂႃႇ ။ သင်ဝႃႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းလႆႈ ပဵၼ်ပႃႇ တီႇလဵဝ်တႄႉၸိုင် တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇတႆးဢၼ်လဵဝ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
တႃႇတေၽေႃႈၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် တႃႇတေလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ဢၼ်မီး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ မီးတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉလႄႈ  လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ႁပ်ႉၼႃႈတီႇပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ CSSU  ဝႆႉယၢမ်းလဵဝ် ၊ သေယဝ်ႉတေႁဵတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ CSSU ၸိၸမ်ႈၼႄတၢင်းပၼ်။  ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်မႃး ၼႂ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ  ဢဝ်ၵုင်မုၼ်ၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇ ။ သေယဝ်ႉ တေၶတ်း ၸႂ်ၶိုင်ပွင် ႁႂ်ႈပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းလႆႈၽွမ်ႉၵၼ် ၼႆယဝ်ႈ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပႃႇတီႇၶဝ် ပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉလိၵ်ႈ တီႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသူင်ႇမႃးၸူးၶဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်ဢီႈသင်လႆႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼီႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ဝၼ်းထိ 8 သေ လႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 လႄႈတင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီ 2012 / သေယဝ်ႉ လႆႈမႃး ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း 58 တီႈၼင်ႈ ။ ထိုင်မႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼႆႉတႄႉ လႆႈဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ တီႈ လဵဝ်ၵူၺ်း ။
ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ  ၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 14 ၸေႈမိူင်းလႄႈတိူင်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ။ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်တႄႉ  ၵမ်ဝႆႉမူႇပိူင် ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်း မူႇပိူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 8 ၸေႈမိူင်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.